Öz JavaScript kodlarynyň goldawy bilen AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP pluginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory, öz JavaScriptleriňizi kabul etmegi goldaýar.


Mahabat

Specificörite JavaScript-i birleşdiriň


extension

Özüňiziň JavaScript we Iframe mazmunyňyzy diňe belli şertlerde AMP sahypalarynda ulanyp bilersiňiz.

Öz JavaScript koduňyzy diňe iframe arkaly girizilen ýagdaýynda AMPHTML-e ýükläp bolýar.

AMPHTML-daky iframlar ('amp-iframe' belligi arkaly) diňe şifrlenen HTTPS baglanyşygy bolan mazmuny kabul edýär.

AMPHTML-de öz JavaScriptleriňizi ulanmak isleseňiz, olary HTTPS birikmesi arkaly üpjün etmeli, soňra bolsa Iframe arkaly web sahypasynyň degişli sahypasyna birikdirmeli, şonuň üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory soňra öz JavaScriptleriňizi tanap we öwrüp biler. belliklerini 'amp Convert -iframe' belliklerine we AMP sahypasyna birleşdirmek.

AMPHTML generatory integrirlenen iframlary (JavaScript-i goşmak bilen) ykrar edýär, olary degişli “amp-iframe” belliklerine öwürýär we içindäki JavaScript-leri AMP wersiýasynda elýeterli edýär.

AMPHTML-de öz JavaScript-i ulanmak üçin aşakdaky şertler berjaý edilmelidir:

  • Öz JavaScript-i HTTPS astynda elýeterli bolmaly
  • Öz JavaScript-i iframe arkaly ýerleşdirmeli

Mahabat