AMP göni sanaw funksiýasy bilen AMP plugin
(!! Wagtlaýyn ýapyldy !!)

Google AMP sahypalaryny , AMP plaginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin “Accelerated-Mobile-Pages” (AMP) generatory AMP göni sanaw funksiýasyny ulanýar we her döredilen AMP Side göni ýaýlym täzelenmesini awtomatiki işjeňleşdirýär.


Mahabat

<amp-live-list> -Tag integrasiýasy


extension

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory, <amp-live-list> belligini ulanyp, awtomatiki makala täzeleniş funksiýasy bilen AMP wersiýasyny döredýär. Şeýlelik bilen, ähli AMP saýtlarynyň bir görnüşli janly blog funksiýasy bar.

Ulanyjy web sahypasynyň AMP wersiýasyna seretse we bu aralykda bu AMP sahypasy üçin täze aýratynlyklar bar bolsa, AMP sahypasy täze, has döwrebap wersiýanyň bardygyny ykrar edýär.

AMP sahypasy, AMP sahypasyny täzeden ýüklemeli bolmazdan, okaýarka bar bolan makala täzelenmesini ulanyja habar berýär!

Bu maksat bilen ulanyja bir düwme görkezilýär. Ulanyjy AMP makala täzeleniş düwmesine bassa, täze AMP wersiýasy derrew tanyş AMP tizliginde ýüklenýär! Bu doly ýüklemek bilen deňeşdirilende has gysga ýükleme wagtyny üpjün edýär we ulanyjyny elmydama täzeläp durýar. Mysal üçin, janly bellikler AMP bilen işledilip bilner.

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory, AMP sahypa serwerine (meselem, Google serweri) her 16 sekuntda haýyş iberýän we täze makala wersiýasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýan AMP sahypasyny döredýär. Täze makala wersiýasy bar bolsa, AMP sahypasy ulanyja makala täzelenme düwmesi görnüşinde AMP täzelenme habarnamasyny görkezýär.


Mahabat