AMPHTML Tag generatory

Diňe bir HTML belligi bilen web sahypaňyza "amp-cloud.de-den AMPHTML generatoryny" gurup bilersiňiz we web sahypaňyzyň AMP wersiýasyny awtomatiki üpjün edip bilersiňiz !

Google AMP-ni AMPHTML belligi arkaly işjeňleşdiriň


done

AMPHTML bellik generatory mugt "HTML-den AMPHTML" öwrüjisidir we web sahypaňyzyň HTML kody esasynda web sahypaňyzyň doly awtomatlaşdyrylan amatly AMP wersiýasyny döredýär. Gurlandan soň rel = "amphtml" belligini aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz. web sahypaňyzda, AMPHTML koduny özüňiz programma etmezden Google AMP-i işjeňleşdiriň!


Mahabat

AMPHTML Bellik mysaly


code
<link rel="amphtml" href="https://www.amp-cloud.de/amp/amp.php?s=DeineArtikelURL" />

AMPHTML belligini goşuň


description

Döredilen <link rel = "amphtml" href = "..."> belligi , AMP sahypasy döredilmeli her kiçi sahypada nusgawy HTML sahypasynyň <head> meýdanyna girizilmelidir.

Diýmek, degişli HTML sahypasynyň URL-ni öz içine alýan her bir kiçi sahypa üçin aýratyn AMPHTML meta belligi döredilmeli!

Ativea-da bolmasa, her sahypa üçin dogry Google AMP meta belligini awtomatiki döredýän we goýýan aşakdaky AMP pluginlerinden birini ulanyp bilersiňiz:

AMPHTML belligi nähili işleýär?


help

Google ýaly gözleg motorlary aýratyn web sahypalarynyň deslapky tekstini yzygiderli seljerýärler. Gözleg motory boty <link rel = "amphtml"> belligini tapsa, gözleg motory şol ýerde görkezilen URL-ni hem barlaýar we şol ýerde berlen AMPHTML koduny öz AMP keşinde saklaýar!

Gözleg motory bu AMP wersiýasyny ýatda saklan badyna, bu wersiýa gözleg netijeleri üçin gözlenýär we gözleg ýagdaýyna we gurşawyna baglylykda gözleg netijesi hökmünde ulanyjylara görkezilýär.

Gözleg motorynyň öz serwerinde AMP keş görnüşinde saklamak bilen, AMP wersiýasyny has çalt ýükläp bolýar. Şeýlelik bilen web sahypasy has gowy ýükleniş wagtyny alýar we şonuň üçin ykjam enjamlar üçin hasam optimallaşdyrylýar.


Mahabat