Google AMP plugin işlemeýärmi? -
Kömek we çözgütler

Web sahypaňyz üçin tizleşdirilen ykjam sahypalary (AMP) döretmek üçin Google AMP pluginlerinden birini, AMPHTML belligini ýa-da AMPHTML generatoryny ulanýarsyňyzmy , ýöne AMP sahypalary dogry işlemeýärmi? - Bu ýerde amp-cloud.de kömegi bilen AMP wersiýalaryny nädip dogry alyp boljakdygy barada çözgütler we düşündirişler tapyp bilersiňiz!

Iň köp ýaýran sebäpler


bug_report

AMP sahypasynyň döredilmeginiň iň köp ýaýran sebäbi, Schema.org bellikleriniň ýoklugy. Çaltlandyrylan ykjam sahypalar generatory , esasan, “gurluşly maglumatlar” diýlip hem atlandyrylýan schema.org belliklerine / Micordata belliklerine esaslanýar.

Şonuň üçin blog makalalaryňyz ýa-da täzelik makalalaryňyz , aşakdaky shema.org resminamalarynyň birine laýyklykda dogry shema belliklerini öz içine almalydyr, şonuň üçin AMP plugin we AMPHTML belligi sahypalaryňyzy dogry tassyklap we zerur maglumatlar ýazgylaryny okap biler:


Mahabat

AMP sahypasyny halamaýarsyňyzmy?


sentiment_dissatisfied

AMP plugin ýa-da AMPHTML belligi arkaly döredilen AMP sahypaňyz ýok bolsa, meselem, tekst ýa-da käbir elementler AMP sahypasynda gowy görkezilmese, bu köplenç Schema.org bellikleriniň nädogry ýerleşdirilmegi ýa-da ýok bolmagy sebäpli ýüze çykýar Asyl sahypaňyzda käbir maglumatlar meýdanlaryny bellemek .


Şeýle ýalňyşlyklar ýüze çykan halatynda: web sahypasyny AMP üçin uýgunlaşdyryň

AMPHTML generatory we Google AMP plaginleri üçin web sahypalaryňyzy optimallaşdyrmak üçin aşakdaky maslahatlara eýeriň, AMP sahypalaryňyzyň döredilmegi pikirleriňize görä has gowy işlär.

  • AMP displeýindäki ýalňyşlyklary düzediň:

    Schema.org bellikleri köplenç şeýle ýerleşdirilýär, meselem, diňe arassa makala teksti däl, eýsem paýlaşma funksiýasy ýa-da düşündiriş funksiýasy ýaly elementler hem awtomatiki usulda döredilen AMP-de ulanylyp bilner. Sahypany dogry düşündirip bolmaz we şonuň üçin ýerliksiz çykar.

    Schema.org META belliklerini has gowy ýerleşdirmek bilen, diňe makalanyň tekstine degişli elementleri goşmak bilen düzedip bilersiňiz. Şonuň üçin, AMP sahypasynyň ekranyndaky ýalňyşlyklaryň öňüni almak üçin AMP plugin we AMPHTML belligi web sahypaňyzyň maglumatlaryny dogry düşündirip biler ýaly, mikro maglumat belliklerini degişli resminamalara laýyklykda ulanmagy unutmaň.


  • AMP sahypasynda tekst ýokmy?

    Käbir ýagdaýlarda AMP sahypaňyzda asla tekst ýok bolmagy mümkin. Munuň iň ýygy sebäbi, ýitirilen Schema.org belligi "articleBody" ýa-da makalaBody belliginiň nädogry ulanylmagy.

    AMP plugin we AMPHTML belligi dogry işlemegi we makalanyň tekstini tapmagy üçin, ýokarda sanalan Schema.org resminamalarynyň birine we esasanam makala teksti üçin Mirco-Data-Taglary dogry ulanýandygyňyza göz ýetiriň . MakalaBody " belligi.

Shema belligini barlaýjy


edit_attributes

Aşakdaky shema synag guraly bilen, siziň üçin möhüm bolan maglumat ýazgylaryny arassa we dogry okamak üçin shema belliklerini dogry birleşdirendigiňizi barlap bilersiňiz.

Shema belligini tassyklaýjy , blogyňyzyň ýa-da täzelikler makalanyňyzyň dogry bellik edilendigini ýa-da AMP plugin we AMPHTML belliginiň dogry işlemegi üçin dogry shema maglumatlarynyň bardygyny barlaýar:

Düzülen maglumatlar bolmasa AMP sahypasy


code

Düzülen maglumatlar bolmasa AMP sahypasyny tassyklaň? - Habar makalalaryňyzda ýa-da blog makalaňyzda shema bellikleri ýok bolsa, AMPHTML generatory makalaňyz üçin iň amatly we ygtybarly AMP sahypasyny awtomatiki döretmek üçin makala sahypanyňyzyň deslapky kodyndaky dürli HTML belliklerini ulanýar.


Mahabat