Blogger.com üçin mugt Google AMP şablony - Stepdimme-ädim gollanma

Google AMP-ni diňe bir meta belligi bilen işjeňleşdiriň! - Blog ýazgylaryňyz üçin doly awtomatlaşdyrylan Google-a laýyk AMP sahypalaryny üpjün etmek üçin bu ýerde bar bolan mugt Blogger AMP şablonyny ulanyň.

Jübi enjamlary we ulanyjylary üçin blogger blogyňyzy optimizirläň, şeýlelik bilen “ Mobile First Index” çemeleşmesi üçin ýazgylaryňyzy gowulaşdyryň.

Indi synap görüň: meta belligini goýuň we gutardyňyz!


Mahabat

Blogger AMP şablonyny guruň / işjeňleşdiriň


description

Aşakdaky ädim gollanma , blogger blogyňyzda AMP şablonyny nädip gurmalydygyny we işjeňleşdirmelidigini görkezýär. Goşandan soň, hemme zat awtomatiki ýagdaýda fonda işleýär - gözleg motorynyň gözleg netijelerinde AMP wersiýalary hakykatda peýda bolmazdan ozal gözleg motorynyň blogyňyzyň aýratyn sahypalarynda AMPHTML meta belligini kabul etmelidigini we işlemelidigini ýadyňyzdan çykarmaň!

 1. Bloga giriň

  Blogger hasabyňyza giriň we Blogger dolandyryş paneline giriň.

 2. AMP widjet koduny salyň

  Blogger dolandyryş panelinden aşakdaky opsiýa geçiň:
  • Şablon -> HTML redaktirläň
  • HTML kodynda <head> meýdançasynyň bir ýerine aşakdaky meta belligini goşuň:
  <link rel = 'amphtml' expr: href = '"https://www.amp-cloud.de/amp/amp.php?s=" + maglumatlar: blog.url' />

 3. Saklaň we gutardyňyz!

  Üýtgetmeleri ýatda sakla. Soňra AMP şablony gurnaldy we blogda işjeňleşdirildi!

Näme üçin bu AMP şablony?


power

Blogçylar üçin bu resmi AMP widjet / şablon, amp-cloud.de-den, blogyňyzda Çaltlaşdyrylan Mobil Sahypalary (AMP) işjeňleşdirýär - şonuň üçin goşmaça AMPHTML bilimi bolmazdan, goşmaça wagt, aňsat we mugt Google-a laýyk AMP faýllaryny dörediň. Blogger ýazgylaryňyzyň diňe bir HTML meta belligi bilen wersiýalary!


Mahabat