កម្មវិធីជំនួយអេអឹមភីជាមួយការគាំទ្រកូដ JavaScript ផ្ទាល់ខ្លួន

ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័ត (អេអឹមភី) ដើម្បី បង្កើតទំព័រហ្គូហ្គលអេ ភីអេភីភីកម្មវិធីជំនួយអេ អឹម ភី និង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាក AMPHTML គាំទ្រដល់ការទទួលយក JavaScripts ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


បង្ហាញ

បញ្ចូល JavaScript ជាក់លាក់


extension

Eigene ‪‎JavaScripts‬ und ‪‎Iframe‬-Inhalte lassen sich in ‪‎AMP‬-Seiten nur unter bestimmten Voraussetzungen einsetzen.

Eigener JavaScript-Code lässt sich in AMPHTML nur laden, wenn dieser über einen Iframe eingefügt wird.

Iframes in AMPHTML wiederum (via '‪‎amp-iframe‬'-Tag) akzeptieren nur Inhalte, die über eine verschlüsselte ‪‎HTTPS‬-Verbindung verfügen.

Wer also eigene JavaScripts in AMPHTML verwenden möchte, muss diese zwingend über eine HTTPS-Verbindung bereitstellen und dann via Iframe in die jeweilige Unterseite der Website einbauen, damit kann dann auch der Accelerated-Mobile-Pages-Generator die eigenen JavaScripts erkennen und in 'amp-iframe'-Tags umwandeln, und in die AMP-Seite integrieren.

Der AMPHTML-Generator erkennt somit die integrierten Iframes (inkl. der JavaScripts), wandelt diese in entsprechende 'amp-iframe'-Tags um, und stellt die dort enthaltenen, eigenen JavaScripts in der AMP-Version zur Verfügung.

Um ein eigenes JavaScript in AMPHTML zu verwenden müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

  • JavaScript ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវតែអាចចូលដំណើរការបានក្រោម HTTPS
  • JavaScript ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវតែបង្កប់តាមរយៈ iframe

បង្ហាញ