තමන්ගේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් කේතවල සහාය ඇතිව AMP ප්ලගිනය

ගූගල් ඒඑම්පී පිටු සෑදීම සඳහා වූ වේගවත් ජංගම පිටු උත්පාදක යන්ත්‍රය, ඒඑම්පී ප්ලගීන සහ ඒඑම්පීඑච්ටීඑම්එල් ටැග් උත්පාදක යන්ත්‍රය ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සම්මත කර ගැනීමට සහාය වේ.


දැන්වීම

විශේෂිත ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ඒකාබද්ධ කරන්න


extension

අභිරුචි ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සහ අයිෆ්‍රේම් අන්තර්ගතය භාවිතා කළ හැක්කේ යම් කොන්දේසි යටතේ AMP පිටුවල පමණි.

ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් කේතය AMPHTML වෙත පූරණය කළ හැක්කේ එය iframe හරහා ඇතුල් කළහොත් පමණි.

AMPHTML හි ඇති අයිෆ්‍රේම් ('amp-iframe' ටැගය හරහා) පිළිගන්නේ සංකේතාත්මක HTTPS සම්බන්ධතාවයක් ඇති අන්තර්ගතයන් පමණි.

ඔබට AMPHTML හි ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඒවා එච්ටීටීපීඑස් සම්බන්ධතාවයක් මඟින් ලබා දිය යුතු අතර පසුව ඒවා අයිෆ්‍රේම් හරහා වෙබ් අඩවියේ අදාළ අනු පිටුවට සම්බන්ධ කළ යුතුය, එවිට ත්වරණ ජංගම දුරකථන උත්පාදක යන්ත්‍රයට ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ද හඳුනාගෙන ඒවා පරිවර්තනය කළ හැකිය 'ඇම්ප් පරිවර්‍තනය -රාමු' ටැග් වලට සහ ඒවා AMP පිටුවට ඒකාබද්ධ කරන්න.

AMPHTML උත්පාදක යන්ත්රය ඒකාබද්ධ ජාවාරම් (ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ද ඇතුළුව) හඳුනාගෙන ඒවා අනුරූප 'ඇම්ප්-අයිෆ්‍රේම්' ටැග් බවට පරිවර්තනය කරයි, සහ එහි අඩංගු ජාවාස්ක්‍රිප්ට් AMP අනුවාදයෙන් ලබා ගත හැකිය.

AMPHTML හි ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් භාවිතා කිරීමට පහත කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය:

  • ඔබගේම JavaScript HTTPS යටතේ ප්‍රවේශ විය යුතුය
  • ඔබේම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් අයිෆ්‍රේම් එකක් හරහා ඇතුළත් කළ යුතුය

දැන්වීම