ගූගල් AMP හැඹිලි url උත්පාදක යන්ත්රය

Der Google-AMP-Cache-URL-Generator erstellt aus der normalen URL einer beliebigen Unterseite, einer beliebigen Website, eine passende URL im AMP-Cache-Format.

AMP-Cache-URL erstellen


http

Mit der erstellten Cache-URL kann die im Google-AMP-Cache gespeicherte AMP-Version einer Website aufgerufen werden, WENN die entsprechende Seite schon von Google indexiert und im Google-Cache gespeichert wurde.


දැන්වීම්

Das AMP-Cache-URL Format


link

Wenn möglich, erstellt der Google AMP Cache eine Subdomain für alle AMP-Seiten, die sich auf der selben Domain befinden.

Dabei wird zu erst die Domain der Webseite von IDN (ponycode) zu UTF-8 umgewandelt. Der Cache-Server ersetzt dafür:

 • jeden - (1 Bindestrich) durch -- (2 Bindestriche)
 • jeden . (1 Punkt) durch - (1 Bindestrich)
 • Beispiel: amp-cloud.de würde werden zu
  amp--cloud-de.cdn.ampproject.org

පරිවර්තනය කළ වසම යනු Google AMP හැඹිලි URL හි සත්කාරක ලිපිනයයි. මීලඟ පියවරේදී, සම්පූර්ණ හැඹිලි URL එක එකට තබා ඇති අතර, පහත දැක්වෙන කොටස් ධාරක ලිපිනයට එකතු කරනු ලැබේ:

 • ගොනු වර්ගය වර්ගීකරණය කරන දර්ශකයකි
  • AMPHTML ගොනු සඳහා a / c /
  • a / i / රූප සඳහා
  • a / r / අකුරු සඳහා (අකුරු)
 • TSL (https) හරහා පැටවීම සක්‍රීය කරන දර්ශකයක්
  • සක්‍රිය කිරීමට a / s /
 • HTTP යෝජනා ක්‍රමය නොමැතිව වෙබ් අඩවියේ මුල් URL ය

ගූගල් AMP හැඹිලි URL ආකෘතියේ URL එකක උදාහරණය:


beenhere

ආදර්ශවත් මුල් URL:

 • https://amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?test=123&abc=hallo+welt

න්‍යායාත්මක AMP හැඹිලි url:

 • https://amp--cloud-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?abc=hallo%2Bwelt&test=123

ගූගල් AMP හැඹිලිය යනු කුමක්ද?


dns

Ein Teil der Beschnleunigung von Webseiten im Google-AMP-Format entsteht durch das automatische Speichern im Server-Cache der Google-Suche. Damit werden die AMP-Versionen einer Webseite, nicht wie sonst üblich vom Webserver der Webseite, sondern direkt aus den Suchergebnissen der Google-Suche, aus einem der Google-Server (der Google-AMP-Cache-Server) geladen, welche in der Regel deutlich schnellere Ladezeiten ermöglichen.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගූගල් විසින් නිශ්චිත රටාවකට අනුව නිර්මාණය කරන ලද ස්වාධීන AMP හැඹිලි සේවාදායක URL යටතේ AMP පිටුවේ අනුවාදයක් ස්වකීය සේවාදායකයේ සුචිගත කර සුරකින බවයි. මෙම URL සමඟ , AMP හැඹිලි URL ආකෘතියෙන් , ඔබට ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ AMP හැඹිලියේ දැනට ගබඩා කර ඇති වර්තමාන AMPHTML අනුවාදය ඇමතිය හැකිය. - ගූගල් ඒඑම්පී හැඹිලිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර .


දැන්වීම්