Mbrojtja e të dhënave, cookies dhe përgjegjësia


Ndryshoni cilësimet e mbrojtjes së të dhënave:

Përdorni butonin e mëposhtëm për të hapur tekstin e shënimit për përdorimin e cookies, të cilin mund ta përdorni për të ndryshuar cilësimet e lidhura të mbrojtjes së të dhënave.

Përgjegjësia në lidhje me përmbajtjen e www.amp-cloud.de:

Përmbajtja e faqeve të www.amp-cloud.de u krijua me shumë kujdes. Asnjë garanci nuk jepet për korrektësinë, plotësinë dhe aktualitetin e përmbajtjes. Si ofrues shërbimi, përgjegjësia sipas § 7 Paragrafi 1 TMG për përmbajtjen e vet në faqet e www.amp-cloud.de zbatohet në përputhje me ligjet e përgjithshme. Sipas to 8 deri 10 TMG, megjithatë, nuk ka asnjë detyrim si ofrues shërbimi për të monitoruar informacionin e transmetuar ose ruajtur të palëve të treta ose për të hetuar rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit në përputhje me ligjet e përgjithshme mbeten të paprekura. Sidoqoftë, përgjegjësia për këtë referencë është e mundur më së hershmi nga momenti në të cilin ne bëhemi të vetëdijshëm për një shkelje të veçantë ligjore. Sapo të marrim dijeni për shkeljet përkatëse ligjore, kjo përmbajtje do të hiqet sa më shpejt të jetë e mundur.

Përgjegjësia në lidhje me lidhjet në www.amp-cloud.de:

Oferta nga www.amp-cloud.de mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta të jashtme, mbi përmbajtjen e të cilave operatori i www.amp-cloud.de nuk ka asnjë ndikim. Prandaj nuk jepet asnjë garanci për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Nëse bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, lidhjet e tilla do të hiqen sa më shpejt që të jetë e mundur.

E drejta e autorit:

Përmbajtja dhe veprat e krijuara nga operatori i faqes në faqet e www.amp-cloud.de i nënshtrohen ligjit gjerman të së drejtës së autorit. Riprodhimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të ligjit për të drejtën e autorit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit, krijuesit ose operatorit. Çdo shkarkim dhe kopje e kësaj faqeje lejohet vetëm për përdorim privat. Çdo lloj përdorimi tregtar është i ndaluar pa lejen e shprehur të autorit të ligjshëm! Për aq sa përmbajtja në faqet e www.amp-cloud.de nuk është krijuar nga vetë operatori i faqes, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Për këtë qëllim, përmbajtja e palëve të treta shënohet si e tillë. Nëse një shkelje e të drejtës së autorit bëhet e dukshme gjithsesi, ne do t'ju kërkojmë të na njoftoni në përputhje me rrethanat. Nëse ndërgjegjësohemi për shkeljet ligjore, një përmbajtje e tillë do të hiqet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Mbrojtja e të dhënave në një shikim të shpejtë:

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm siguron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Informacioni i detajuar mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjendet në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave të listuar poshtë këtij teksti.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe në internet?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe në internet kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund të gjeni detajet e tyre të kontaktit në ngulitjen e kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që futni në një formë kontakti.

Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht nga sistemet tona të TI kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e shikimit të faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura pa pagesë në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë në autoritetin mbikëqyrës kompetent.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me cookies dhe të ashtuquajturat programe analize. Sjellja juaj e surfimit zakonisht analizohet në mënyrë anonime; sjellja e surfimit nuk mund të gjurmohet tek ju. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Ju mund të gjeni informacione të hollësishme për këtë në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë. Ne do t'ju informojmë në lidhje me mundësitë e kundërshtimit në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm:

Datenschutz

Operatorët e kësaj faqe në internet e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe në internet, grumbullohen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna ne mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo.

Ne do të dëshironim të theksonim se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim për organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe në internet është:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Një e-mail informal për ne është e mjaftueshme. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta e ankimit tek autoriteti kompetent mbikëqyrës

Në rast të shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, personi në fjalë ka të drejtë ankese tek autoriteti mbikëqyrës kompetent. Autoriteti mbikëqyrës kompetent për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari shtetëror i mbrojtjes së të dhënave të shtetit federal në të cilin është e vendosur kompania jonë. Një listë e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave dhe detajet e tyre të kontaktit mund të gjenden në lidhjen vijuese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse janë teknikisht të realizueshme.

Informacion, bllokim, fshirje

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën e informacionit falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për t'i korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e të dhënave personale.

Kundërshtimi i postave reklamuese

Me anë të kësaj ne kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të botuara në kontekstin e detyrimit të ngulitjes për dërgimin e materialeve të reklamimit dhe informacionit të pakërkuar. Operatorët e faqeve shprehimisht rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të pakërkuar të informacionit reklamues, siç janë postat elektronike të padëshiruara.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit:

Biskota

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookies. Cookies nuk dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore për përdoruesit, më efektive dhe më të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj.

Shumica e cookies që ne përdorim janë të ashtuquajturat "cookie sesioni". Ato fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Cookies të tjera mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. Këto cookie na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër kur ta vizitoni.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar në lidhje me vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookie -t janë të çaktivizuara, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të jetë i kufizuar.

Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të siguruar funksione të caktuara që ju nevojiten (p.sh. funksioni i shportës) ruhen në bazë të Art. 6 Para. 1 lit. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies për sigurimin teknik të gabimeve dhe të optimizuara të shërbimeve të tij. Nëse ruhen cookies të tjera (p.sh. cookies për të analizuar sjelljen tuaj të shfletimit), këto do të trajtohen veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kategoria e cookie-t "Funksioni"

Cookies në kategorinë "Funksioni" janë thjesht funksionale dhe të nevojshme për funksionimin e faqes në internet ose për të zbatuar funksione të caktuara. Kjo do të thotë që ofruesit e kësaj kategorie nuk mund të çaktivizohen.

ofruesit

 • www.amp-cloud.de

Kategoria e cookie-t "Përdorimi"

Cookies në kategorinë "Përdorimi" vijnë nga ofruesit që ofrojnë disa funksionalitete ose përmbajtje, të tilla si funksionet e mediave sociale, përmbajtja e videos, gërmat, etj. Ofruesit e kësaj kategorie ndikojnë nëse të gjithë elementët në faqe funksionojnë si duhet .

ofruesit

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Kategoria e biskotave "Matja"

Cookies nga kategoria "Matja" vijnë nga ofruesit të cilët mund të analizojnë aksesin në uebfaqe (natyrisht, në mënyrë anonime). Kjo siguron një përmbledhje të performancës së faqes në internet dhe si po zhvillohet. Nga kjo, mund të nxirren masa, për shembull, për të përmirësuar sitin në një afat të gjatë.

ofruesit

 • google.com

Kategoria e cookie-t "Financimi"

Cookies nga kategoria "Financimi" vijnë nga ofruesit e shërbimeve të të cilëve financojnë kostot operative dhe një pjesë të ofertave të faqes në internet. Kjo mbështet ekzistencën e vazhdueshme të faqes në internet.

ofruesit

 • google.com

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqeve automatikisht mbledh dhe ruan informacione në të ashtuquajturat skedarë të regjistrave të serverit, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na transmeton tek ne. Këto janë:

 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
 • sistemi operativ i perdorur
 • URL-ja e referuesit
 • Emri i hostit të kompjuterit që hyn
 • Koha e kërkesës së serverit
 • adresa IP

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të të dhënave.

Këto të dhëna regjistrohen në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 lit.f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në prezantimin teknikisht pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit - skedarët e regjistrit të serverit duhet të regjistrohen për këtë.

Mediat sociale:

Shtojca në Facebook (butoni "pëlqe & ndaj")

Shtojcat e rrjetit social Facebook, ofruesi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, janë integruar në faqet tona. Ju mund t'i njihni shtojcat e Facebook-ut me logon e Facebook-ut ose butonin "Pëlqe" në faqen tonë të internetit. Ju mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Nëse nuk doni që Facebook të jetë në gjendje të caktojë vizitën tuaj në faqen tonë në llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit në Facebook.

Shtojcë Google+

Faqet tona përdorin funksione Google+. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.

Mbledhja dhe shpërndarja e informacionit: Mund të përdorni butonin Google+ për të botuar informacion në të gjithë botën. Ju dhe përdoruesit e tjerë merrni përmbajtje të personalizuar nga Google dhe partnerët tanë përmes butonit Google+. Google ruan si informacionin që ju keni dhënë +1 për një pjesë të përmbajtjes, ashtu edhe informacionin në lidhje me faqen që keni parë kur klikoni +1. +1 juaj mund të shfaqet si një aluzion së bashku me emrin e profilit tuaj dhe foton tuaj në shërbimet e Google, të tilla si në rezultatet e kërkimit ose në profilin tuaj të Google, ose në vende të tjera në faqet e internetit dhe reklamat në internet.

Google regjistron informacione në lidhje me aktivitetet tuaja +1 në mënyrë që të përmirësojë shërbimet e Google për ju dhe të tjerët. Për të qenë në gjendje të përdorni butonin Google+, ju duhet një profil publik, i dukshëm globalisht i Google që duhet të përmbajë të paktën emrin e zgjedhur për profilin. Ky emër përdoret në të gjitha shërbimet e Google. Në disa raste, ky emër mund të zëvendësojë gjithashtu një emër tjetër që keni përdorur kur ndani përmbajtje përmes llogarisë suaj të Google. Identiteti i profilit tuaj të Google mund t'u tregohet përdoruesve që dinë adresën tuaj të postës elektronike ose kanë informacione të tjera identifikuese për ju.

Përdorimi i informacionit të mbledhur: Përveç qëllimeve të përshkruara më sipër, informacioni që jepni do të përdoret në përputhje me rregulloret e zbatueshme të Google për mbrojtjen e të dhënave. Google mund të publikojë statistika të përmbledhura në lidhje me +1 aktivitetet e përdoruesve ose t'i kalojë ato te përdoruesit dhe partnerët, të tilla si botuesit, reklamuesit ose faqet e internetit të lidhura.

Mjetet e analizës dhe reklamimi:

Google Analytics

Kjo faqe në internet përdor funksionet e shërbimit të analizës në internet Google Analytics. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.

Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies". Këto janë skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë që të analizohet përdorimi juaj i faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje.

Ruajtja e cookies e Google Analytics bazohet në nenin 6 paragrafi 1 lit.f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Anonimizimi i IP-së

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP në këtë faqe në internet. Si rezultat, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane para se të transmetohet në SHBA. Adresa e plotë IP do të transmetohet vetëm në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për t'i ofruar operatorit të faqes në internet shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Shtojcë e shfletuesit

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur në përputhje me rrethanat softuerin e shfletuesit tuaj; ne do të dëshironim të theksonim, megjithatë, se në këtë rast ju nuk mund të jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni që Google të mbledhë të dhëna të gjeneruara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instalimin: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kundërshtim kundër mbledhjes së të dhënave

Ju mund të parandaloni që Google Analytics të mbledhë të dhënat tuaja duke klikuar butonin më poshtë. Kjo tregon informacionin dhe opsionet e vendosjes për përdorimin e cookies, duke klikuar mbi "" ju çaktivizoni, ndër të tjera, mbledhjen e të dhënave tuaja në llogarinë tonë të Google Analytics:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Rendit përpunimin e të dhënave

Ne kemi lidhur një marrëveshje për përpunimin e të dhënave të kontratës me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave kur përdorni Google Analytics.

Karakteristikat demografike në Google Analytics

Kjo faqe në internet përdor funksionin "karakteristikat demografike" të Google Analytics. Kjo lejon që të krijohen raporte që përmbajnë informacion mbi moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes. Këto të dhëna vijnë nga reklamat e bazuara në interes nga Google si dhe nga të dhënat e vizitorëve nga ofruesit e palëve të treta. Këto të dhëna nuk mund t'i caktohen një personi specifik. Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion në çdo kohë përmes cilësimeve të reklamave në llogarinë tuaj të Google ose përgjithësisht të ndaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics siç përshkruhet në seksionin "Kundërshtimi i mbledhjes së të dhënave". Kjo faqe në internet përdor funksionin "karakteristikat demografike" të Google Analizat. Kjo lejon që të krijohen raporte që përmbajnë informacion mbi moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes. Këto të dhëna vijnë nga reklamat e bazuara në interes nga Google si dhe nga të dhënat e vizitorëve nga ofruesit e palëve të treta. Këto të dhëna nuk mund t'i caktohen një personi specifik. Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion në çdo kohë përmes cilësimeve të reklamave në llogarinë tuaj të Google ose përgjithësisht të ndaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics siç përshkruhet në seksionin "Kundërshtimi i mbledhjes së të dhënave".

Google AdSense

Kjo faqe në internet përdor Google AdSense, një shërbim për integrimin e reklamave nga Google Inc. ("Google"). Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.

Google AdSense përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë me tekst që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë të përdorimit të faqes në internet. Google AdSense gjithashtu përdor të ashtuquajturat fenerë në internet (grafikë të padukshëm). Këto web beacons mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar nga cookies dhe fenerët në internet në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe shpërndarjen e formateve të reklamave transmetohen dhe ruhen nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Ky informacion mund të përcillet nga Google tek partnerët kontraktues të Google. Sidoqoftë, Google nuk do të bashkojë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera të ruajtura për ju.

Ruajtja e cookies e AdSense bazohet në nenin 6 paragrafi 1 lit. F GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Duke përdorur këtë faqe në internet, ju deklaroni se jeni dakord për përpunimin e të dhënave të mbledhura për ju nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e përcaktuar më sipër.

Shtojcat dhe mjetet:

Fonte uebi të Google

Kjo faqe përdor të ashtuquajturat gërma në internet, të cilat sigurohen nga Google, për shfaqjen uniforme të gërmave. Kur thërrisni një faqe, shfletuesi juaj ngarkon gërmat e kërkuara të uebit në memorien e shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqni tekstet dhe gërmat në mënyrë korrekte.

Për këtë qëllim, shfletuesi që po përdorni duhet të lidhet me serverat e Google. Kjo i jep Google njohuri se faqja jonë e internetit është aksesuar përmes adresës tuaj IP. Përdorimi i Google Web Fonts është në interes të një prezantimi uniform dhe tërheqës të ofertave tona në internet. Ky përfaqëson një interes legjitim brenda kuptimit të nenit 6 paragrafi 1 lit. f GDPR.

Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet gërma në internet, një shkronjë standarde do të përdoret nga kompjuteri juaj.

Informacione të mëtejshme në Google Fonts mund të gjenden në https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë së Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


Shpallje