IFrames ସହିତ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ AMP ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ |

ଗୁଗୁଲ୍ AMP ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ , AMP ପ୍ଲଗଇନ୍ ଏବଂ AMPHTML ଟ୍ୟାଗ୍ ଜେନେରେଟର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ (AMP) ଜେନେରେଟର ଇଫ୍ରାମଗୁଡିକର <amp-iframe> ଟ୍ୟାଗରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୂପାନ୍ତର ଧାରଣ କରିଥାଏ |


ବିଜ୍ଞାପନ

<amp-iframe> ଟ୍ୟାଗ୍ ଏକୀକରଣ |


extension

ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରେଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଇଫ୍ରେମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପାଇଥିବା କ if ଣସି ଇଫ୍ରାମ୍କୁ <amp-iframe> ଟ୍ୟାଗରେ ପରିଣତ କରେ |

AMPHTML ସମ୍ପ୍ରତି କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋଡିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହାର ଏକ ବ HT ଧ HTTPS ସଂଯୋଗ ଅଛି !

ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠା ଜେନେରେଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଯେ ଇଫ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହୃତ URL ମଧ୍ୟ ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥିବା HTTPS ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି? ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠା ଜେନେରେଟର କେବଳ URL ରେ 'HTTPS' ପାଇଁ 'HTTP' ବିନିମୟ କରେ | ଯଦି HTTPS ସହିତ URL ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠା ଜେନେରେଟର ଇଫ୍ରେମ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ 'amp-iframe' ଟ୍ୟାଗରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ AMPHTML ସଂସ୍କରଣରେ ଇଫ୍ରେମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ |

ଯଦି URL HTTPS ସହିତ ଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ iframe ବିଷୟବସ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ AMPHTML ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ୍ୱରିତ ମୋବାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରେଟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଧାରୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ:

ଏହି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଉପଭୋକ୍ତା ତା’ପରେ ଅସଂଗୁପ୍ତ 'HTTP ସଂଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ iframe ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଲିପାରିବେ | ଏହିପରି ଭାବରେ, IFrame ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତତ least ପକ୍ଷେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |


ବିଜ୍ଞାପନ