កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឃ្លាំងសម្ងាត់ Google AMP

កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឃ្លាំងសម្ងាត់អេមភីអេសពិនិត្យមើលថាតើគេហទំព័រមួយត្រូវបាន ធ្វើលិបិក្រមរួចហើយនៅក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់ Google AMP ហើយដូច្នេះអាចត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងរហ័សជាងមុនដោយប្រើការស្វែងរកហ្គូហ្គល។

AMP-Seite testen


done

Ein Teil der Ladezeiten-Optimierung für Google-AMP-Seiten besteht aus dem Speichern im Suchmaschinen-Cache der Google-Suche. Dabei werden AMP-Seiten direkt vom schnelleren Google-Server geladen, statt vom eigentlichen Server der Website.

ជាមួយកម្មវិធីពិនិត្យឃ្លាំងសម្ងាត់អេអឹមភីអ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើ URL មួយក្នុងចំណោម URLs របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់ Google AMP រឺអត់។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម