എഎംപി കറൗസൽ സ്ലൈഡറുള്ള എഎംപി പ്ലഗിൻ

Google AMP പേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ പേജുകൾ (AMP) ജനറേറ്റർ, AMP പ്ലഗിനുകൾ , AMPHTML ടാഗ് ജനറേറ്റർ എന്നിവ ഒരു AMP കറൗസലിന്റെ യാന്ത്രിക സൃഷ്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

Die AMP-Carousel-Slider werden automatisch aus allen Bildern erstellt, die sich im Artikeltext-Bereich befinden (im Bereich 'itemprop=articleBody').


Anzeigen

<amp- കാരൂസൽ> -സ്ലൈഡർ സംയോജനം


extension

ലേഖന മേഖലയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലേഖന ഇമേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജുകൾ ജനറേറ്റർ 'ആം-കറൗസൽ' ടാഗ് വഴി സ്വപ്രേരിതമായി ഒരു എഎംപി കറൗസൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു!

Das AMP-Carousel ersetzt das übliche Artikelbild auf der AMPHTML-Seite.

ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഇമേജോ ഇമേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റ് ലോഡിംഗ് സമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എഎംപി കറൗസൽ മറച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എഎംപി കറൗസൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം ലോഡുചെയ്യേണ്ടതില്ല.

എ‌എം‌പി കറ ous സലിനുപകരം, ലളിതമായ ലേഖന ചിത്രം മാത്രമേ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം ശൂന്യമായി തുടരുന്നു.

എ‌എം‌പി കറൗസലിലെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. <img> ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ 'alt =', 'title =' എന്നിവ യഥാർത്ഥ പേജിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങളായി എടുക്കുന്നു . ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ യഥാർത്ഥ പേജിൽ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ പേജുകൾ ജനറേറ്റർ ലേഖനത്തിന്റെ <ശീർഷകം> ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.


Anzeigen