એએમપી કેરોયુઝલ સ્લાઇડર સાથે એએમપી પ્લગઇન

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die automatisierte Erstellung eines AMP-Carousels.

એએમપી કેરોયુઝલ સ્લાઇડર્સ એ બધી છબીઓમાંથી આપમેળે બનાવવામાં આવે છે જે લેખ ટેક્સ્ટ એરિયામાં હોય છે ( 'આઈટ્રેમપ્રૂપ = લેખબોડી' ક્ષેત્રમાં ).


જાહેરાત

<amp-carousel>-Slider Integration


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erstellt automatisch ein AMP-Carousel über den 'amp-carousel'-Tag, wenn im Artikel-Bereich mehr als nur ein Artikelbild vorhanden ist!

એએમપી કેરોયુઝલ એએમપીએચટીએમએલ પૃષ્ઠ પર સામાન્ય લેખ છબીને બદલે છે.

Sollte im Artikel nur ein oder gar kein Bild vorhanden sein, wird das AMP-Carousel ausgeblendet, um die Website-Ladezeiten verbessern zu können, da in diesem Fall das AMP-Carousel-JavaScript nicht erst geladen werden muss.

એએમપી કેરોયુઝલને બદલે, ફક્ત સરળ લેખ છબી પ્રદર્શિત થાય છે અથવા તે ક્ષેત્ર ખાલી રહે છે.

Die Bilder im AMP-Carousel werden mit einer Bildunterschift versehen. Als Texte werden jeweils die <img>-Tag-Attribute 'alt=' und 'title=' aus der Original-Seite übernommen. Wenn diese Attribute in der Original-Seite nicht definiert sind, verwendet der Accelerated-Mobile-Pages-Generator den <Title>-Tag des Artikels.


જાહેરાત