AMP დანამატი Brightcove ვიდეო მხარდაჭერით

დაჩქარებული მობილური გვერდების (AMP) გენერატორი Google AMP გვერდების შესაქმნელად , AMP დანამატები და AMPHTML ტეგების გენერატორი მხარს უჭერს Brightcove ვიდეოების ავტომატურ კონვერტაციას.


რეკლამა

<amp-brightcove> ტეგების ინტეგრაცია


extension

AMPHTML გენერატორი ავტომატურად ამოიცნობს, ჩასმულია თუ არა Brightcove ვიდეო თქვენს ვებსაიტზე და ავტომატურად გარდაქმნის ნაპოვნი Brightcove ვიდეოს <amp-Brightcove> ტეგად.

AMPHTML გენერატორი ეფუძნება Brightcove ვიდეოს გამოყენებულ URL-ს (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , რომელიც შეიცავს თავდაპირველ Embed Brightcove ტეგს. AMPHTML გენერატორი კითხულობს შემდეგ მონაცემებს ამ URL-ით:

  • Brightcove ანგარიშის ID
  • Brightcove VideoID

Brightcove ვიდეოები ნაჩვენებია გენერირებულ AMPHTML გვერდზე 16: 9 ფორმატში.


რეკლამა