ගූගල් AMP හැඹිලි පරීක්ෂකය

ගූගල් ඒඑම්පී හැඹිලියේ වෙබ් අඩවියක් දැනටමත් සුචිගත කර තිබේද යන්න AMP හැඹිලි පරීක්ෂක විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර එම නිසා ගූගල් සෙවුම භාවිතයෙන් වඩාත් ඉක්මණින් දර්ශනය විය හැකිය.

AMP පැත්ත පරීක්ෂා කරන්න


done

Ein Teil der Ladezeiten-Optimierung für Google-AMP-Seiten besteht aus dem Speichern im Suchmaschinen-Cache der Google-Suche. Dabei werden AMP-Seiten direkt vom schnelleren Google-Server geladen, statt vom eigentlichen Server der Website.

AMP හැඹිලි පිරික්සුම්කරු සමඟ ඔබගේ URL එකක් දැනටමත් ගූගල් AMP හැඹිලියට ඇතුළත් කර තිබේද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කළ හැකිය.


දැන්වීම්