ગૂગલ એએમપી કેશ તપાસનાર

એએમપી કેશ તપાસનાર તપાસ કરે છે કે કોઈ વેબસાઇટ પહેલેથી જ ગુગલ એએમપી કેશમાં અનુક્રમિત છે અને તેથી ગૂગલ શોધનો ઉપયોગ કરીને વધુ ઝડપથી પ્રદર્શિત થઈ શકે છે.

AMP બાજુનું પરીક્ષણ કરો


done

ગૂગલ એએમપી પૃષ્ઠો માટે લોડિંગ સમય optimપ્ટિમાઇઝેશનનો એક ભાગ, શોધ એન્જિન કેશમાં ગૂગલ શોધને બચાવવાથી બનેલો છે. એએમપી પૃષ્ઠો વાસ્તવિક વેબસાઇટ સર્વરને બદલે સીધા ઝડપી ગૂગલ સર્વરથી લોડ થાય છે.

એએમપી કેશ તપાસનાર સાથે તમે ચકાસી શકો છો કે તમારા યુઆરએલ્સમાંથી કોઈ એક પહેલાથી ગુગલ એએમપી કેશમાં સમાવિષ્ટ થયેલ છે કે નહીં.


જાહેરાત