កម្មវិធីជំនួយអេអឹមខេជាមួយមុខងារបញ្ជីផ្សាយផ្ទាល់របស់អេអឹមខេ
(!! Vorrübergehend deaktiviert !!)

ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័ត (អេអឹមភី) ដើម្បី បង្កើតទំព័រហ្គូហ្គលអេភីអេភី ភីកម្មវិធីជំនួយអេ អឹមភីនិង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាក AMPHTML ប្រើមុខងារបញ្ជីផ្សាយផ្ទាល់របស់អេអឹមភីនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់លើគេហទំព័រអេអឹមភីអិលដែលបានបង្កើត។


Werbeanzeigen

<amp-live-list>-Tag Integration


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erstellt automatisch eine AMP-Version mit automatischer Artikel-Update-Funktion über den <amp-live-list>-Tag. Auf diese Weise haben alle AMP-Seiten eine Art Live-Blog Funktion.

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ពិនិត្យមើលលើគេហទំព័រអេអឹមខេហើយមានមុខងារថ្មីសម្រាប់ទំព័រអេអឹមភីក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះទំព័រអេអឹមខេទទួលស្គាល់ថាកំណែថ្មីនិងទាន់សម័យមាន។

Die AMP-Seite weißt dem Nutzer noch während des Lesens auf das vorhandene Artikel-Update hin, ohne dass der Nutzer die AMP-Seite neu laden muss!

ប៊ូតុងមួយត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចុចលើប៊ូតុងអាប់ដេតអត្ថបទអេអឹមភី, កំណែអេអឹមភីថ្មីផ្ទុកភ្លាមៗក្នុងល្បឿនអេអឹមភីស៊ែរ! នេះអនុញ្ញាតឱ្យពេលវេលាផ្ទុកខ្លីជាងការផ្ទុកឡើងវិញពេញលេញហើយតែងតែធ្វើឱ្យអ្នកប្រើទាន់សម័យឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់អាចបើកបានជាមួយអេអឹមភី។

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erstellt eine AMP-Seite, die alle 16 Sekunden eine Anfrage an den Server der AMP-Seite (also z.B. an den Google-Server) stellt und prüft, ob eine neue Artikel-Version vorhanden ist. Wenn eine neue Artikel-Version existiert, blendet die AMP-Seite dem Nutzer einen AMP-Update-Hinweis in Form des Artikel-Update-Buttons ein.


Werbeanzeigen