កម្មវិធីជំនួយ PHP AMP - ទាញយកនិងសេចក្តីណែនាំ

ជាមួយ AMP សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយ PHP អ្នកអាចបង្កើតទំព័រ Google AMP យ៉ាងងាយស្រួលនិងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Optimiere deine PHP-Website für mobile Geräte und den Google-Mobile-First-Index ohne selbst für jede deiner Seiten eine eigene AMPHTML-Version programmieren zu müssen!

សាកល្បងវា: តំឡើង។ ធ្វើឱ្យសកម្ម។ ចប់ហើយ!


Werbeanzeige

តំឡើងកម្មវិធីជំនួយ AMP PHP


description

Ein Tipp, bevor du mit der PHP-AMP-Plugin-Installtion startest: Für einige CMS-Lösungen bitete amp-cloud.de spezielle Google-AMP-Plugins an, die sich noch einfacher installieren und verwalten lassen! - Alternativ zum "AMP für PHP Plugin" könnte daher auch eines der folgenden Google-AMP-Plugins für dich interessant sein:


Schritt-1: Download "AMP für PHP Plugin"

Lade die aktuelle "AMP für PHP Plugin" Version als ZIP-Datei über den folgenden Download-Link herunter. - Die ZIP-Datei enthält einen Ordner namens "amp", der alle Dateien enthält, die zur Installation und Verwendung des AMP-Plugins benötigt werden.


ជំហានទី ២ ៈទាញយក“ AMP សំរាប់កម្មវិធីជំនួយ PHP” -ZIP-file

Entpacken/Extrahieren der heruntergeladene ZIP-Datei.

 • បន្ទាប់ពីពន្លា / ស្រង់ចេញឥឡូវនេះអ្នកគួរតែមាន "ថតឯកសារ" ដែលមានឈ្មោះ "/ amp /" ដែលឯកសារជំនួយរបស់ PHP-AMP មានទីតាំង។

ជំហានទី ៣៖ រក្សាទុកឯកសារកម្មវិធីជំនួយ PHP នៅលើគេហទំព័រ

ផ្ទុកឯកសារដែលបានពន្លាដោយដាក់ឈ្មោះ "/ amp /" ទៅក្នុងថតឯកសារដើមនៃម៉ាស៊ីនមេវែបរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យថតបាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកក្រោម URL ខាងក្រោម៖

 • www.DeineDomain.de/amp/

Um zu testen, ob der Ordner richtig auf deinem Webserver abgelegt ist, rufe einfach die folgende URL auf - Bei korrekter Installation solltest du einen Hinweistext zu sehen bekommen, der dir mitteilt, dass deine Website das AMP-Plugin von amp-cloud.de verwendet, ansonsten ist das Plugin nicht richtig installiert und du solltest die oberen Schritte nochmal durchgehen:

 • www.DeineDomain.de/amp/amp.php
  (ជាការពិតអ្នកត្រូវជំនួស www.yourdomain.de ដោយមានអាសយដ្ឋានគេហទំព័ររបស់អ្នក)

ជំហានទី ៤៖ បញ្ចូលស្លាក AMPHTML!

ជាចុងក្រោយ, បន្ថែម <តំណ rel = "amphtml"> ស្លាកនៅ <ប្រធាន> តំបន់នៃទំព័ររងដែលត្រូវគ្នានៅលើទំព័ររងគ្នាដែលអ្នកចង់បានដើម្បីផ្តល់នូវកំណែ AMP ប្រើប្រាស់មួយនៃវ៉ារ្យ៉ង់ដូចខាងក្រោម។

 • Variante 1:

  <link rel = "amphtml" href = "http: // www.DeineDomain.de /amp/amp.php?url= IhrArtikelURL " />
  • ជំនួសផ្នែក "http: //" ដោយ "https: //" ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ HTTPS នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក
  • Ersetze den Teil "www.DeineDomain.de" durch die Domain deiner Website
  • ជំនួសផ្នែក "URL អត្ថបទរបស់អ្នក" ដោយប្រើ UTF8 URL នៃ ទំព័ររងនីមួយៗដែលអ្នកបញ្ចូលស្លាក AMPHTML (រួមទាំង "http: //" ឬ "https: //")

   ដើម្បីអ៊ិនកូដ URL អោយបានត្រឹមត្រូវអ្នកអាចប្រើអ៊ីនកូដអ៊ីនធឺរណែតឥតគិតថ្លៃខាងក្រោមឧទាហរណ៍៖ https://www.url-encode-online.rocks/

   Beispiel für eine UTF-8 encodierte URL:
   https%3A%2F%2Fwww.DeineDomain.de%2FDeinPfad%2FDeineDatei.php%3Fparameter%3DS%C3%BC%C3%9F%26sprache%3DDE

   Beispiel für eine UTF-8 decodierte URL:
   https://www.DeineDomain.de/DeinPfad/DeineDatei.php?parameter=Süß&sprache=DE

 • វ៉ារ្យង់ទី ២៖

  <link rel="amphtml" href="http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode("http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']."?".$_SERVER['QUERY_STRING']."")."" />
  • ប្រសិនបើអ្នកប្រើ HTTPS នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកសូមជំនួសផ្នែកទាំងពីរ "http: //" ដោយ "https: //"

ឧទាហរណ៍កូដ PHP AMP


code
<?php echo " <!DOCTYPE html> <html> <head> <title> ចំណងជើងមេតារបស់អ្នក ... </title> <link rel="amphtml" href="https://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode("https://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']."?".$_SERVER['QUERY_STRING']."")."" /> </head> <body> Dein Body-Quelltext... </body> </html> ;" ?>

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើកម្មវិធីជំនួយ AMP PHP?


power

AMP ផ្លូវការសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយ PHP ពី amp-cloud.de ធ្វើឱ្យទំព័រចល័តដែលពន្លឿន (អេអឹមភី) ដំណើរការលើគេហទំព័រ PHP ផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ក្រោមម៉ាស៊ីនផ្ទាល់របស់អ្នកដូចដែលបានណែនាំដោយ គោលការណ៍ណែនាំម៉ាស៊ីនអេជភីភីរបស់ហ្គូហ្កល!


Werbeanzeige