ගූගල් AMP හැඹිලි පරීක්ෂකය

ගූගල් ඒඑම්පී හැඹිලියේ වෙබ් අඩවියක් දැනටමත් සුචිගත කර තිබේද යන්න AMP හැඹිලි පරීක්ෂක විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර එම නිසා ගූගල් සෙවුම භාවිතයෙන් වඩාත් ඉක්මණින් දර්ශනය විය හැකිය.

AMP පැත්ත පරීක්ෂා කරන්න


done

ගූගල් ඒඑම්පී පිටු සඳහා පැටවීමේ වේලාව ප්‍රශස්තිකරණය කිරීමේ කොටසක් සමන්විත වන්නේ ගූගල් සෙවුම සෙවුම් යන්ත්‍ර හැඹිලියේ සුරැකීමෙනි. AMP පිටු සත්‍ය වෙබ් අඩවි සේවාදායකය වෙනුවට වේගවත් ගූගල් සේවාදායකයෙන් සෘජුවම පටවනු ලැබේ.

AMP හැඹිලි පරීක්ෂකය සමඟින් ඔබට ඔබගේ URL එකක් දැනටමත් Google AMP හැඹිලියට ඇතුළත් කර තිබේද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කළ හැක.


දැන්වීම