АмП приклучок со функција за список во живо АМП
(!! привремено деактивирано !!)

Генераторот за забрзани мобилни страници (AMP) за креирање страници на Google AMP , приклучоците AMP и генераторот на ознаки AMPHTML ја користат функцијата AMP список во живо и автоматски го активираат ажурирањето на податоците во живо на секоја генерирана страница AMP.


Реклама

<amp-live-list> - Интеграција на ознаките


extension

Генераторот за забрзани мобилни страници автоматски создава AMP верзија со функција за автоматско ажурирање на статии користејќи ја ознаката <amp-live-list>. На овој начин, сите AMP-страници имаат своевидна функција за блогови во живо.

Ако некој корисник погледне AMP верзија на веб-страница и во меѓувреме има нови функции за оваа AMP страница, AMP страницата препознава дека е достапна нова, ажурирана верзија.

AMP страницата го известува корисникот за постојното ажурирање на написот додека чита, без корисникот да мора повторно да ја вчита страницата AMP!

За оваа намена, на корисникот му е прикажано копче. Ако корисникот кликне на копчето за ажурирање на статиите AMP, новата верзија AMP се вчитува веднаш во познатата брзина на AMP! Ова овозможува пократки времиња на вчитување отколку со целосно вчитување и секогаш го одржува корисникот ажуриран. На пример, живите тикери може да се овозможат со AMP.

Генераторот за забрзани мобилни страници создава AMP страница што испраќа барање до серверот за страници AMP (на пример, серверот Google) на секои 16 секунди и проверува дали е достапна нова верзија на статијата. Доколку постои нова верзија на статијата, страницата AMP му покажува на корисникот известување за ажурирање на AMP во форма на копче за ажурирање на статијата.


Реклама