Maglumatlary goramak, gutapjyklar we jogapkärçilik


Maglumatlary goramak sazlamalaryny üýtgediň:

Maglumatlary goramak sazlamalaryny üýtgetmek üçin ulanyp boljak gutapjyklary ulanmak baradaky bellik tekstini açmak üçin aşakdaky düwmäni ulanyň.

Www.amp-cloud.de mazmuny boýunça jogapkärçilik:

Www.amp-cloud.de sahypalarynyň mazmuny uly üns bilen döredildi. Mazmunyň dogrulygy, dolulygy we derwaýyslygy üçin kepillik berilmeýär. Hyzmat üpjün ediji hökmünde, www.amp-cloud.de sahypalarynda öz mazmuny üçin TMG § 7 paragrafyna laýyklykda jogapkärçilik umumy kanunlara laýyklykda ulanylýar. 8-den 10-a çenli TMG laýyklykda, hyzmat üpjün ediji hökmünde iberilen ýa-da saklanylýan üçünji tarap maglumatlaryna gözegçilik etmek ýa-da bikanun hereketleri görkezýän ýagdaýlary derňemek borjy ýok. Umumy kanunlara laýyklykda maglumatlaryň ulanylmagyny aýyrmak ýa-da blokirlemek baradaky borçlar täsirsiz galýar. Şeýle-de bolsa, bu salgylanma üçin jogapkärçilik, belli bir hukuk bozulmasyndan habarly bolan pursatymyzdan başlap mümkin. Degişli hukuk bozulmalaryna göz ýetirenimizden soň bu mazmun mümkin boldugyça gysga wagtda aýrylar.

Www.amp-cloud.de baglanyşyklary üçin jogapkärçilik:

Www.amp-cloud.de-den gelen teklip, www.amp-cloud.de operatorynyň mazmunyna täsir etmeýän daşarky üçünji tarap web sahypalaryna baglanyşyklary öz içine alyp biler. Şonuň üçin bu daşarky mazmun üçin kepillik berilmeýär. Sahypalaryň degişli üpjün edijisi ýa-da operatory, baglanyşdyrylan sahypalaryň mazmuny üçin elmydama jogapkärdir. Kanuny bozulmalardan habarly bolsak, beýle baglanyşyklar mümkin boldugyça gysga wagtda aýrylar.

Awtorlyk hukugy:

Web sahypasynyň operatory tarapyndan www.amp-cloud.de sahypalarynda döredilen mazmun we eserler Germaniýanyň awtorlyk hukugy kanunlaryna tabyn edilýär. Awtorlyk hukugynyň çäginden daşarda köpeltmek, gaýtadan işlemek, paýlamak we başga görnüşli ekspluatasiýa awtoryň, döredijiniň ýa-da operatoryň ýazmaça razyçylygyny talap edýär. Bu sahypany islendik göçürip almaga we göçürmäge diňe şahsy ulanmak üçin rugsat berilýär. Hukukly awtoryň rugsady bolmazdan, islendik görnüşli täjirçilik maksatly ulanmak gadagan! Www.amp-cloud.de sahypasyndaky mazmun web sahypasynyň operatory tarapyndan döredilmänsoň, üçünji taraplaryň awtorlyk hukuklaryna gözegçilik edilýär. Bu maksat bilen üçünji tarapyň mazmuny şeýle bellendi. Awtorlyk hukugynyň bozulmagy her niçigem bolsa ýüze çyksa, bize degişlilikde habar bermegiňizi haýyş edýäris. Kanuny bozulmalardan habarly bolsak, beýle mazmun mümkin boldugyça gysga wagtda aýrylar.

Bir seredişde maglumatlary goramak:

Umumy maglumat

Aşakdaky maglumatlar, web sahypamyza gireniňizde şahsy maglumatlaryňyzda nämeleriň bolup geçýändigi barada ýönekeý syn berýär. Şahsy maglumatlar, şahsyýeti tanap boljak maglumatlaryň hemmesi. Maglumatlary goramak meselesi barada jikme-jik maglumatlary şu tekstiň aşagynda görkezilen maglumatlary goramak beýannamamyzda tapyp bilersiňiz.

Web sahypamyzda maglumat ýygnamak

Bu web sahypasyndaky maglumatlary ýygnamak üçin kim jogapkär?

Bu web sahypasyndaky maglumatlary gaýtadan işlemek web sahypasynyň operatory tarapyndan amala aşyrylýar. Aragatnaşyk maglumatlaryny şu web sahypasynyň yzyndan tapyp bilersiňiz.

Maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýarys?

Bir tarapdan, maglumatlaryňyzy bize bereniňizde ýygnalýar. Bu, meselem, aragatnaşyk formuna girizen maglumatlaryňyz bolup biler.

Web sahypasyna gireniňizde beýleki maglumatlar IT ulgamlarymyz tarapyndan awtomatiki usulda ýazylýar. Bu esasan tehniki maglumatlar (meselem, internet brauzeri, operasiýa ulgamy ýa-da sahypany görmegiň wagty). Bu maglumatlar web sahypamyza giren badyňyza awtomatiki ýygnalýar.

Maglumatlaryňyzy näme üçin ulanýarys?

Saklanan şahsy maglumatlaryňyzyň gelip çykyşy, alyjysy we maksady barada islän wagtyňyz mugt almaga hukugyňyz bar. Şeýle hem bu maglumatlary düzetmegi, blokirlemegi ýa-da pozulmagyny talap etmäge hakyňyz bar. Maglumatlary goramak barada başga soraglaryňyz bar bolsa, kanuny habarnamada berlen salgy boýunça islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem, ygtyýarly gözegçilik edarasyna şikaýat etmäge hakyňyz bar.

Derňew gurallary we üçünji tarap gurallary

Web sahypamyza gireniňizde, serfing häsiýetiňiz statistik taýdan bahalandyrylyp bilner. Bu esasan gutapjyklar we derňew programmalary diýlip atlandyrylýar. Serfing häsiýetiňiz adatça anonim derňelýär; serfing özüni alyp barşyny yzarlap bolmaz. Bu seljermä garşy çykyp ýa-da belli bir gurallary ulanman öňüni alyp bilersiňiz. Bu barada jikme-jik maglumatlary aşakdaky maglumatlary goramak beýannamasynda tapyp bilersiňiz.

Bu derňewe garşy çykyp bilersiňiz. Bu maglumatlary goramak beýannamasynda garşy çykmagyň mümkinçilikleri barada size habar bereris.

Umumy maglumat we hökmany maglumatlar:

Datenschutz

Bu web sahypasynyň operatorlary şahsy maglumatlaryňyzy goramaga çynlakaý çemeleşýärler. Şahsy maglumatlaryňyzy gizlin we kanuny maglumatlary goramak düzgünlerine we bu maglumatlary goramak beýannamasyna laýyklykda ulanýarys.

Bu web sahypasyny ulananyňyzda dürli şahsy maglumatlar ýygnalýar. Şahsy maglumatlar, şahsyýetiňizi tanap boljak maglumatlardyr. Maglumatlary goramak beýannamasy haýsy maglumatlary ýygnaýandygymyzy we näme üçin ulanýandygymyzy düşündirýär. Şeýle hem munuň nädip we haýsy maksat bilen edilýändigini düşündirýär.

Internet arkaly maglumatlaryň iberilmeginiň (meselem, e-poçta arkaly habarlaşanyňyzda) howpsuzlyk boşluklarynyň bolup biljekdigini bellemek isleýäris. Maglumatlary üçünji taraplaryň girmeginden doly goramak mümkin däl.

Jogapkär organa bellik

Bu web sahypasyndaky maglumatlary gaýtadan işlemek üçin jogapkär edara:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Jogapkär edara, şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksatlary we serişdeleri (mysal üçin atlar, e-poçta salgylary we ş.m.) ýeke ýa-da beýlekiler bilen bilelikde karar berýän tebigy ýa-da kanuny şahsdyr.

Maglumatlary gaýtadan işlemäge razylygyňyzyň ýatyrylmagy

Maglumatlary gaýtadan işlemek amallarynyň köpüsi diňe aç-açan razyçylygyňyz bilen mümkindir. Islän wagtyňyz beren razylygyňyzy islendik wagt ýatyryp bilersiňiz. Bize resmi däl e-poçta ýeterlikdir. Ationatyrylmazdan ozal geçirilen maglumatlary gaýtadan işlemegiň kanunylygy ýatyrylmagyna täsir etmeýär.

Jogapkärli gözegçilik edarasyna ýüz tutmak hukugy

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Maglumat götermek hukugy

Siziň razylygyňyz ýa-da size ýa-da üçünji tarapa umumy, maşyn okalýan görnüşde berlen şertnamanyň ýerine ýetirilmegi bilen awtomatiki usulda işleýän maglumatlarymyz bar. Maglumatlary başga bir adama gönüden-göni geçirmegi haýyş etseňiz, bu diňe tehniki taýdan mümkin bolan ýagdaýynda ediler.

Maglumat, blokirlemek, pozmak

Ulanylýan kanuny düzgünleriň çäginde, saklanan şahsy maglumatlaryňyz, olaryň gelip çykyşy we alyjysy we maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksady we zerur bolsa bu maglumatlary düzetmek, blokirlemek ýa-da ýok etmek hukugy bar. Şahsy maglumatlar meselesinde başga soraglaryňyz bar bolsa, kanuny habarnamada berlen salgy boýunça islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Mahabat hatlaryna garşylyk

Şeýlelik bilen, soralmaýan mahabat we maglumat materiallaryny ibermek baradaky yzly-yzyna borçnamanyň çäginde neşir edilen aragatnaşyk maglumatlarynyň ulanylmagyna garşy çykýarys. Sahypalaryň operatorlary, spam elektron poçtalary ýaly mahabat maglumatlary soralmadyk iberilen halatynda kanuny çäre görmek hukugyny aç-açan saklaýarlar.

Web sahypamyzda maglumat ýygnamak:

Gutapjyklar

Käbir web sahypalarynda gutapjyklar diýilýär. Kukiler kompýuteriňize zyýan bermeýär we wiruslary öz içine almaýar. Gutapjyklar, teklibimizi ulanyjylara has amatly, has täsirli we has ygtybarly etmek üçin hyzmat edýär. Kukiler, kompýuteriňizde saklanýan we brauzeriňiz tarapyndan saklanýan kiçi tekst faýllarydyr.

Ulanylýan gutapjyklarymyzyň köpüsine “sessiýa gutapjyklary” diýilýär. Saparyňyzdan soň awtomatiki usulda pozulýar. Beýleki gutapjyklar, olary pozýançaňyz enjamyňyzda saklanýar. Bu gutapjyklar, indiki gezek gireniňizde brauzeriňizi tanamaga mümkinçilik berýär.

Gutapjyklaryň sazlanylyşy barada size habar bermek we diňe aýratyn ýagdaýlarda gutapjyklara rugsat bermek, käbir ýagdaýlarda gutapjyklaryň kabul edilmegini gadagan etmek we brauzeri ýapanyňyzda gutapjyklary awtomatiki pozmagy işjeňleşdirmek üçin brauzeriňizi sazlap bilersiňiz. Kukiler ýapylsa, bu web sahypasynyň işlemegi çäklendirilip bilner.

Elektron aragatnaşygy amala aşyrmak ýa-da talap edilýän käbir funksiýalary üpjün etmek üçin zerur bolan gutapjyklar (meselem, söwda arabasynyň funksiýasy) 6-njy bent 1-nji bent esasynda saklanýar. f GDPR tygşytlandy. Web sahypasynyň operatory, tehniki taýdan ýalňyşsyz we hyzmatlarynyň optimal üpjünçiligi üçin gutapjyklary saklamaga kanuny gyzyklanma bildirýär. Beýleki gutapjyklar ýaly (meselem, serfing häsiýetiňizi seljermek üçin gutapjyklar) saklanylýar, bu maglumatlary goramak beýannamasynda aýratyn serediler.

"Funksiýa" gutapjyk kategoriýasy

"Funksiýa" kategoriýasyndaky gutapjyklar, diňe web sahypasynyň işlemegi ýa-da käbir funksiýalary ýerine ýetirmek üçin zerurdyr. Şonuň üçin bu kategoriýany üpjün edijiler ýapylyp bilinmez.

üpjün edijiler

 • www.amp-cloud.de

Kukiler kategoriýasy "ulanylyş"

"Ulanyş" kategoriýasyndaky gutapjyklar, sosial media funksiýalary, wideo mazmuny, şriftler we ş.m. ýaly käbir funksiýalary ýa-da mazmuny üpjün edijilerden gelýär, bu kategoriýadaky üpjün edijiler sahypadaky ähli elementleriň kadaly işlemegine täsir edýär .

üpjün edijiler

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"Ölçeg" gutapjyk kategoriýasy

"Ölçeg" kategoriýasyndaky gutapjyklar, web sahypasyna girmegi analiz edip bilýän prowaýderlerden gelýär (elbetde, anonim). Bu, web sahypasynyň işleýşine we nähili ösýändigine syn berýär. Mundan, meselem, uzak möhletde sahypany gowulandyrmak üçin çäreler görülip bilner.

üpjün edijiler

 • google.com

"Maliýe" gutapjyk kategoriýasy

"Maliýeleşdirmek" kategoriýasyndaky gutapjyklar, hyzmatlary amal çykdajylaryny we web sahypasynyň bir bölegini hödürleýän prowaýderlerden gelýär. Bu, web sahypasynyň dowamlylygyny goldaýar.

üpjün edijiler

 • google.com

Serwer gündelik faýllary

Sahypalary üpjün ediji, brauzeriňiziň awtomatiki usulda bize iberýän serwer gündelik faýllary diýlip atlandyrylýan maglumatlary awtomatiki ýygnaýar we saklaýar. Bular:

 • Brauzeriň görnüşi we brauzer wersiýasy
 • ulanylýan operasiýa ulgamy
 • Salgylanma URL
 • Giriş kompýuteriniň baş ady
 • Serwer haýyşynyň wagty
 • IP salgy

Bu maglumatlar beýleki maglumatlar çeşmeleri bilen birleşdirilmeýär.

Bu maglumatlar 6-njy madda esasynda ýygnaldy. f GDPR. Web sahypasynyň operatory, web sahypasynyň tehniki taýdan ýalňyşsyz görkezilmegi we optimizasiýasy bilen kanuny gyzyklanýar - munuň üçin serwer gündelik faýllary ýazylmalydyr.

Sosial media:

Facebook pluginleri (halanmak we paýlaşmak düwmesi)

“Facebook” sosial ulgamynyň pluginleri, üpjün ediji “Facebook Inc.”, 1 “Hacker Way”, Menlo Park, Kaliforniýa 94025, ABŞ, sahypalarymyzda birleşdirildi. “Facebook” plaginlerini “Facebook” nyşany ýa-da sahypamyzdaky “Halamak” düwmesi bilen tanap bilersiňiz. “Facebook” plaginlerine umumy syn tapyp bilersiňiz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

“Facebook” -yň web sahypamyza girmegiňizi “Facebook” ulanyjy hasabyňyza bellemegini islemeýän bolsaňyz, “Facebook” ulanyjy hasabyňyzdan çykmagyňyzy haýyş edýäris.

Google+ plugin

Sahypalarymyzda Google+ funksiýalary ulanylýar. Üpjün ediji Google Inc., 1600 amfiteatr seýilgähi, Mountain View, CA 94043, ABŞ.

Maglumat ýygnamak we ýaýratmak: Google+ düwmesini ulanyp, bütin dünýäde maglumat çap etmek üçin ulanyp bilersiňiz. Siz we beýleki ulanyjylar Google+ düwmesiniň üsti bilen Google we hyzmatdaşlarymyzdan şahsylaşdyrylan mazmuny alýarsyňyz. Google, mazmun üçin +1 beren maglumatlaryňyzy we +1 basanyňyzda gören sahypaňyz baradaky maglumatlary ýatda saklaýar. +1, gözleg netijelerinde ýa-da Google profiliňizde ýa-da beýleki ýerlerde web sahypalarynda we internetdäki mahabatlarda Google hyzmatlarynda profil adyňyz we suratyňyz bilen bilelikde görkezilip bilner.

Google size we başgalar üçin Google hyzmatlaryny gowulandyrmak üçin +1 işleriňiz barada maglumatlary ýazga alýar. Google+ düwmesini ulanyp bilmek üçin, dünýäde görünýän, köpçülige açyk Google profil gerek, bu profil üçin iň bolmanda saýlanan at bolmaly. Bu at Google hyzmatlarynyň hemmesinde ulanylýar. Käbir ýagdaýlarda bu at Google hasabyňyz arkaly mazmun paýlaşanyňyzda ulanan başga bir adyňyzy hem çalşyp biler. Google profiliňiziň şahsyýeti, e-poçta salgyňyzy bilýän ýa-da siz hakda başga kesgitleýji maglumatlary bolan ulanyjylara görkezilip bilner.

Collectedygnalan maglumatlaryň ulanylyşy: aboveokarda görkezilen maksatlardan başga-da, siziň berýän maglumatlaryňyz Google maglumatlary goramak düzgünlerine laýyklykda ulanylar. Google ulanyjylaryň +1 işi barada gysgaça statistiki maglumatlary çap edip biler ýa-da neşirýatçylar, mahabat berijiler ýa-da baglanyşyk web sahypalary ýaly ulanyjylara we hyzmatdaşlara geçirip biler.

Analiz gurallary we mahabat:

Google Analytics

Bu web sahypa, Google Analytics web analiz hyzmatynyň funksiýalaryny ulanýar. Üpjün ediji Google Inc., 1600 amfiteatr seýilgähi, Mountain View, CA 94043, ABŞ.

Google Analytics "gutapjyklar" diýilýän zady ulanýar. Bular kompýuteriňizde saklanylýan we web sahypasyny ulanmagyňyzy derňemäge mümkinçilik berýän tekst faýllarydyr. Bu web sahypasyny ulanmagyňyz barada gutapjyk tarapyndan döredilen maglumatlar, adatça ABŞ-daky Google serwerine geçirilýär we şol ýerde saklanýar.

“Google Analytics” gutapjyklarynyň saklanylyşy 6-njy bent GDPR 1 litr. Web sahypasynyň operatory, web sahypasyny we mahabatyny optimizirlemek üçin ulanyjynyň özüni alyp barşyny seljermäge kanuny gyzyklanma bildirýär.

IP anonimleşdirilmegi

Bu web sahypasynda IP anonimleşdirmek funksiýasyny işjeňleşdirdik. Netijede, IP adresiňiz Google tarapyndan Europeanewropa Bileleşigine agza ýurtlaryň içinde ýa-da ABŞ-a iberilmezden ozal Europeanewropa ykdysady sebiti baradaky şertnamanyň beýleki şertnamalaýyn ýurtlarynda gysgaldylýar. Doly IP adresi diňe ABŞ-daky Google serwerine iberiler we aýratyn ýagdaýlarda gysgaldylýar. Google bu web sahypasynyň operatorynyň adyndan web sahypasyny ulanmagyňyza baha bermek, web sahypasynyň işjeňligi baradaky hasabatlary düzmek we web sahypasynyň operatoryna web sahypasynyň işjeňligi we internet ulanylyşy bilen baglanyşykly beýleki hyzmatlary bermek üçin bu maglumatlary ulanar. Google Analytics-iň bir bölegi hökmünde brauzeriňiz tarapyndan iberilen IP adresi beýleki Google maglumatlary bilen birleşdirilmez.

Brauzer plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Maglumat ýygnamaga garşy

Google Analytics-iň aşakdaky düwmä basyp maglumatlaryňyzy ýygnamagynyň öňüni alyp bilersiňiz. Bu, gutapjyklary ulanmak üçin maglumatlary we sazlama opsiýalaryny görkezýär, beýleki zatlar bilen bir hatarda, Google Analitika hasabymyzdaky maglumatlaryňyzyň ýygnalmagyny ýapýan "" düwmesine basyp:

Google Analytics-iň Google gizlinlik ýörelgesinde ulanyjy maglumatlaryna nähili seredýändigi barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Maglumatlary gaýtadan işlemegi sargyt ediň

Google bilen şertnama maglumatlary gaýtadan işlemek şertnamasyny baglaşdyk we Google Analytics ulanylanda nemes maglumatlary goramak edaralarynyň berk talaplaryny doly ýerine ýetirýäris.

Google Analytics-de demografiki aýratynlyklar

Bu web sahypasy Google Analytics-iň “demografiki aýratynlyklary” funksiýasyny ulanýar. Bu, sahypa girýänleriň ýaşy, jynsy we gyzyklanmalary barada maglumatlary öz içine alýan hasabatlary döretmäge mümkinçilik berýär. Bu maglumatlar Google-dan gyzyklanma esasly mahabatdan we üçünji tarap üpjün edijilerinden gelýän maglumatlardan gelýär. Bu maglumatlary belli bir adama belläp bolmaz. Bu funksiýany islendik wagt Google hasabyňyzdaky mahabat sazlamalary arkaly öçürip bilersiňiz ýa-da "Maglumat ýygnamaga garşy" bölüminde görkezilişi ýaly Google Analytics tarapyndan maglumatlaryňyzy ýygnamagy gadagan edip bilersiňiz. Bu web sahypasy Google Analytics-iň "demografiki aýratynlyklary" funksiýasyny ulanýar. Bu, sahypa girýänleriň ýaşy, jynsy we gyzyklanmalary barada maglumatlary öz içine alýan hasabatlary döretmäge mümkinçilik berýär. Bu maglumatlar Google-dan gyzyklanma esasly mahabatdan we üçünji tarap üpjün edijilerinden gelýän maglumatlardan gelýär. Bu maglumatlary belli bir adama belläp bolmaz. Bu funksiýany islendik wagt Google hasabyňyzdaky mahabat sazlamalary arkaly öçürip bilersiňiz ýa-da "Maglumat ýygnamaga garşylyk" bölüminde görkezilişi ýaly Google Analytics tarapyndan maglumatlaryňyzy ýygnamagy gadagan edip bilersiňiz.

Google AdSense

Bu web sahypasy, Google Inc-den ("Google") mahabatlary birleşdirmek üçin Google AdSense hyzmatyny ulanýar. Üpjün ediji Google Inc., 1600 amfiteatr seýilgähi, Mountain View, CA 94043, ABŞ.

Google AdSense "gutapjyklar" diýilýän zady, kompýuteriňizde saklanýan we web sahypasynyň ulanylyşyny seljermäge mümkinçilik berýän tekst faýllaryny ulanýar. Google AdSense web maýaklary (göze görünmeýän grafika) hem ulanýar. Bu web maýaklary, bu sahypalara gelýänleriň traffigi ýaly maglumatlary bahalandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gutapjyklar we web maýaklary tarapyndan döredilen bu web sahypasyny ulanmak (IP adresiňizi goşmak bilen) we mahabat formatlarynyň iberilmegi ABŞ-daky Google serwerine iberilýär we şol ýerde saklanýar. Bu maglumatlary Google-yň şertnamalaýyn hyzmatdaşlaryna Google berip biler. Şeýle-de bolsa, Google IP adresiňizi siz hakda saklanýan beýleki maglumatlar bilen birleşdirmez.

“AdSense” gutapjyklarynyň saklanylyşy 6-njy bent 1 GDPR GDPR-e esaslanýar. Web sahypasynyň operatory, web sahypasyny we mahabatyny optimizirlemek üçin ulanyjynyň özüni alyp barşyny seljermäge kanuny gyzyklanma bildirýär.

Brauzer programma üpjünçiligini şoňa laýyklykda sazlap, gutapjyklaryň gurulmagynyň öňüni alyp bilersiňiz; Şeýle-de bolsa, bu ýagdaýda bu web sahypasynyň ähli funksiýalaryny doly derejede ulanyp bilmejekdigiňizi bellemek isleýäris. Bu web sahypasyny ulanmak bilen, Google hakda siz hakda toplanan maglumatlary ýokarda görkezilen tertipde we ýokarda görkezilen maksat bilen işlemäge razylyk berýärsiňiz.

Pluginler we gurallar:

Google Web şriftleri

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Bu maksat bilen, ulanýan brauzeriňiz Google serwerlerine birikmeli. Bu, Google-a web sahypamyzyň IP adresiňiz arkaly girendigi barada bilim berýär. Google Web şriftleriniň ulanylmagy, onlaýn tekliplerimiziň birmeňzeş we özüne çekiji hödürlenmegine gyzyklanma döredýär. Bu, 6-njy bentiň 1-nji maddasynyň manysynda kanuny gyzyklanmany aňladýar. f GDPR.

Brauzeriňiz web şriftlerini goldamaýan bolsa, kompýuteriňiz tarapyndan adaty şrift ulanylar.

Google Web şriftleri barada has giňişleýin maglumaty https://developers.google.com/fonts/faq we Google-nyň gizlinlik ýörelgelerinde tapyp bilersiňiz:
https://www.google.com/policies/privacy/


Werbeanzeigen