ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ


ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਬਦਲੋ:

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨੋਟ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Www.amp-cloud.de ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

Www.amp-cloud.de ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਹੀਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, § 7 ਪੈਰਾ 1 ਟੀ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ www.amp-cloud.de ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. To 8 ਤੋਂ 10 ਟੀ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ. ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

Www.amp-cloud.de 'ਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

Www.amp-cloud.de ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਉੱਤੇ www.amp-cloud.de ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ:

Www.amp-cloud.de ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਰਮਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਪ੍ਰਜਨਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿ andਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲੇਖਕ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.amp-cloud.de ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਹੈ (ਉਦਾ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੇਜ ਵਿਯੂ ਦਾ ਸਮਾਂ). ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱ,, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਦ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫਿੰਗ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਰਫਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾਓ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

Datenschutz

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਉਦਾ. ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨੋਟ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਹੈ:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ. ਖੰਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ.

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੋਕਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ theਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱ and ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ' ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ.

ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੇਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਮ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ:

ਕੂਕੀਜ਼

ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ "ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੁਕੀਜ਼" ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਹੋਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾ closeਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ 6 ਪੈਰਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. F ਜੀਡੀਪੀਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ. ਜੇ ਹੋਰ ਕੂਕੀਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫਿੰਗ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼) ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

"ਫੰਕਸ਼ਨ" ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

"ਫੰਕਸ਼ਨ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.

ਪ੍ਰਦਾਤਾ

 • www.amp-cloud.de

"ਉਪਯੋਗਤਾ" ਕੁਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

"ਉਪਯੋਗਤਾ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਜ, ਵੀਡੀਓ ਸਮਗਰੀ, ਫੋਂਟ, ਆਦਿ. ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਹੀ functionੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. .

ਪ੍ਰਦਾਤਾ

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"ਮਾਪ" ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

"ਮਾਪ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ). ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ, ਉਪਾਅ ਕੱivedੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

ਪ੍ਰਦਾਤਾ

 • google.com

"ਵਿੱਤ" ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

"ਵਿੱਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਦਾਤਾ

 • google.com

ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਫਾਇਲਾਂ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖੌਤੀ ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ:

 • ਬਰਾ Browਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਜਨ
 • ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
 • ਹਵਾਲਾ URL
 • ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿ ofਟਰ ਦਾ ਹੋਸਟ ਨਾਮ
 • ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
 • IP ਪਤਾ

ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੂਜੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਰਟ 6 ਪੈਰਾ 1 ਲਿਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. f ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ:

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੱਗਇਨ (ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ)

ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਕ., 1 ਹੈਕਰ ਵੇ, ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94025, ਯੂਐਸਏ, ਦੇ ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੱਗਇਨ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਪਸੰਦ" ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾ .ਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ "ਪਸੰਦ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://de-de.facebook.com/policy.php

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰੋ.

Google+ ਪਲੱਗਇਨ

ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ Google+ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੂਗਲ ਇੰਕ., 1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94043, ਯੂਐਸਏ ਹੈ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ Google+ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ Google+ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਗਰੀ ਲਈ +1 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. ਤੁਹਾਡਾ +1 ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Google ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ.

ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ +1 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. Google+ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਜਨਤਕ ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਸਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਗੂਗਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਗੂਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ +1 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ:

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੂਗਲ ਇੰਕ., 1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94043, ਯੂਐਸਏ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਖੌਤੀ "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਰਟ 6 ਪੈਰਾ. 1 ਲਿਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. f ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ.

IP ਅਗਿਆਤ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਈਪੀ ਅਗਿਆਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੂਰਾ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੂਗਲ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਗੂਗਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ. ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IP ਪਤਾ ਹੋਰ ਗੂਗਲ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਬਰਾ Browਜ਼ਰ ਪਲੱਗਇਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟ ਕਰ ਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼

ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, "" ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ਆਰਡਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼" ਭਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼" ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੂਗਲ ਇੰਕ. ("ਗੂਗਲ") ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੂਗਲ ਇੰਕ., 1600 ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਪਾਰਕਵੇ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿ View, ਸੀਏ 94043, ਯੂਐਸਏ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਅਖੌਤੀ "ਕੂਕੀਜ਼", ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਅਖੌਤੀ ਵੈਬ ਬੀਕਨ (ਅਦਿੱਖ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬ ਬੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

ਐਡਸੈਂਸ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਰਟ 6 ਪੈਰਾ. 1 ਲਿਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. f ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ softwareਜ਼ਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਟੂਲ:

ਗੂਗਲ ਵੈੱਬ ਫੋਂਟ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਖੌਤੀ ਵੈਬ ਫੋਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਫੋਂਟ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਫੋਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ displayੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈੱਬ ਫੋਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਕੈਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਗੂਗਲ ਵੈੱਬ ਫੋਂਟ ਸਾਡੀ onlineਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. f ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਵੈਬ ਫੋਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ byਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫੋਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਗੂਗਲ ਵੈਬ ਫੋਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ https://developers.google.com/fouts/faq ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
https://www.google.com/policies/privacy/


Werbeanzeige