ការការពារទិន្នន័យឃុកឃីនិងទំនួលខុសត្រូវ


ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការការពារទិន្នន័យ៖

ប្រើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីបើកអត្ថបទចំណាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការពារទិន្នន័យដែលជាប់ទាក់ទង។

ការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ www.amp-cloud.de៖

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

រក្សាសិទ្ធិ៖

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

ការការពារទិន្នន័យភ្លាមៗ:

ព័ត៌មាន​ទូទៅ

ព័ត៌មានខាងក្រោមផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅសាមញ្ញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីប្រធានបទនៃការការពារទិន្នន័យអាចរកបាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់យើងនៅខាងក្រោមអត្ថបទនេះ។

ការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង

តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ?

ដំណើរការទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ។ អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រីននៃគេហទំព័រនេះ។

តើយើងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

ទិន្នន័យផ្សេងទៀតត្រូវបានកត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់យើងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ នេះជាទិន្នន័យបច្ចេកទេសជាចម្បង (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឬពេលវេលានៃការមើលទំព័រ) ។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបញ្ចូលគេហទំព័ររបស់យើង។

តើយើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអ្វី?

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអំពីប្រភពដើមអ្នកទទួលនិងគោលបំណងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកដោយមិនគិតថ្លៃគ្រប់ពេល។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំកែតម្រូវរារាំងឬលុបចោលទិន្នន័យនេះដែរ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងគ្រប់ពេលវេលាតាមអាស័យដ្ឋានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្របច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីការការពារទិន្នន័យ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថកិច្ច។

ឧបករណ៍វិភាគនិងឧបករណ៍ភាគីទីបី

នៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកអាចត្រូវបានវាយតម្លៃតាមស្ថិតិ។ នេះត្រូវបានធ្វើជាចម្បងជាមួយខូឃីស៍និងកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីវិភាគ។ អាកប្បកិរិយានៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រូវបានវិភាគដោយអនាមិក។ អាកប្បកិរិយានៃការស្វែងរកមិនអាចត្រូវបានតាមដានអ្នកទេ។ អ្នកអាចជំទាស់នឹងការវិភាគនេះឬរារាំងវាដោយមិនប្រើឧបករណ៍ជាក់លាក់។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យខាងក្រោម។

អ្នកអាចជំទាស់នឹងការវិភាគនេះ។ យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីលទ្ធភាពនៃការជំទាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ។

ព័ត៌មានទូទៅនិងព័ត៌មានចាំបាច់៖

Datenschutz

ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនេះយកចិត្តទុកដាក់ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យតាមច្បាប់និងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ។

នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗត្រូវបានប្រមូល។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាទិន្នន័យដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការការពារទិន្នន័យនេះពន្យល់ពីទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងអ្វីដែលយើងប្រើសម្រាប់។ វាក៏ពន្យល់ពីរបៀបនិងគោលបំណងនេះត្រូវបានធ្វើ។

យើងចង្អុលបង្ហាញថាការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ិនធរណេត (ឧទាហរណ៍នៅពេលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែល) អាចមានចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព។ ការការពារពេញលេញនៃទិន្នន័យប្រឆាំងនឹងការចូលដំណើរការដោយភាគីទីបីគឺមិនអាចទៅរួចទេ។

កំណត់សំគាល់លើរាងកាយទទួលខុសត្រូវ

ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណើរការទិន្ន័យនៅលើគេហទំព័រនេះគឺ៖

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវគឺជាមនុស្សធម្មជាតិឬជាអ្នកស្របច្បាប់ដែលនៅម្នាក់ឯងឬរួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃសម្រេចចិត្តលើគោលបំណងនិងមធ្យោបាយនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាដើម) ។

ការដកហូតការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះដំណើរការទិន្នន័យ

ប្រតិបត្ដិការដំណើរការទិន្នន័យជាច្រើនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នក។ អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ អ៊ីមែលក្រៅផ្លូវការដល់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តមុនពេលដកហូតនៅតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការដកហូត។

សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលទទួលខុសត្រូវ

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យដែលយើងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវតិ្តដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកឬក្នុងការបំពេញកិច្ចសន្យាដែលបានប្រគល់ឱ្យអ្នកឬភាគីទីបីក្នុងទំរង់ទូទៅដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីន។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំផ្ទេរទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើវាអាចធ្វើទៅបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

ព័ត៌មានការទប់ស្កាត់ការលុប

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកប្រភពដើមនិងអ្នកទទួលរបស់ពួកគេនិងគោលបំណងនៃដំណើរការទិន្នន័យហើយបើចាំបាច់សិទ្ធិក្នុងការកែរារាំងឬលុបទិន្នន័យនេះ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងនៅពេលណាមួយតាមអាស័យដ្ឋានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមលើប្រធានបទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការជំទាស់ទៅនឹងសំបុត្រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យើងសូមបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងបរិបទនៃកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្ញើឯកសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានដែលមិនបានស្នើសុំ។ ប្រតិបត្តិករនៃទំព័រនានាសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានស្នើសុំដូចជាអ៊ីមែលសារឥតបានការជាដើម។

ការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង៖

Cookies

គេហទំព័រមួយចំនួនប្រើខូឃីស៍ដែលគេហៅថា។ ខូឃីស៍មិនបង្កអន្តរាយដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយមិនមានផ្ទុកមេរោគ។ ឃុកឃីបម្រើដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្តល់ជូនរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលប្រើកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាព។ ខូឃីស៍គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយរក្សាទុកដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

ខូឃីស៍ភាគច្រើនដែលយើងប្រើត្រូវបានគេហៅថាខូគីសម័យ។ ពួកគេត្រូវបានលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នក។ ខុកឃីផ្សេងទៀតនៅតែមាននៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នករហូតដល់អ្នកលុបវាចោល។ ខុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលទស្សនាលើកក្រោយ។

អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការកំណត់ខូឃីស៍និងអនុញ្ញាតឱ្យខូឃីស៍ក្នុងករណីនីមួយៗមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលយកខូឃីស៍សម្រាប់ករណីជាក់លាក់ឬជាទូទៅហើយធ្វើឱ្យការលុបខូឃីស៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើខូឃីស៍ត្រូវបានធ្វើឱ្យអសកម្មមុខងារនៃគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានដាក់កម្រិត។

ខូឃីស៍ដែលត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យអនុវត្តដំណើរការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចឬដើម្បីផ្តល់មុខងារជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវការ (ឧទាហរណ៍មុខងាររទេះដើរទិញឥវ៉ាន់) ត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើមូលដ្ឋានសិល្បៈលេខ ៦ កថាខណ្ឌទី ១ ភ្លឺ។ f GDPR បានរក្សាទុក។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកខុកឃីសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលគ្មានកំហុសនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ហួសចិត្តដូចជាខូឃីស៍ផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ខូឃីស៍សម្រាប់ការវិភាគឥរិយាបថប្រើប្រាស់របស់អ្នក) ត្រូវបានរក្សាទុកវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ

ប្រភេទខូឃីស៍ "មុខងារ"

ខូឃីស៍នៅក្នុងប្រភេទ "មុខងារ" មានមុខងារសុទ្ធសាធនិងចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រឬអនុវត្តមុខងារជាក់លាក់។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រភេទនេះមិនអាចធ្វើឱ្យអសកម្មបានទេ។

អ្នកផ្តល់

 • www.amp-cloud.de

Cookie-Kategorie "Nutzung"

ឃុកឃីនៅក្នុងប្រភេទ "ការប្រើប្រាស់" មកពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់មុខងារឬមាតិកាជាក់លាក់ដូចជាមុខងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាតិកាវីដេអូពុម្ពអក្សរជាដើម។ អ្នកផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានឥទ្ធិពលថាតើធាតុទាំងអស់នៅលើទំព័រដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរ ។

អ្នកផ្តល់

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

ប្រភេទខូឃីស៍ "វាស់"

ខូឃីស៍ពីប្រភេទ "ការវាស់វែង" មកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចវិភាគការចូលប្រើគេហទំព័រ (អនាមិក) ។ នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការអនុវត្តគេហទំព័រនិងរបៀបដែលវាកំពុងអភិវឌ្ឍ។ ពីនេះវិធានការអាចត្រូវបានទាញយកឧទាហរណ៍ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័រក្នុងរយៈពេលវែង។

អ្នកផ្តល់

 • google.com

ប្រភេទខូឃីស៍ "ហិរញ្ញប្បទាន"

ខូឃីស៍ពីប្រភេទ "ហិរញ្ញប្បទាន" មកពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការនិងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រផ្តល់ជូន។ នេះគាំទ្រដល់ភាពបន្តនៃគេហទំព័រ។

អ្នកផ្តល់

 • google.com

ឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់គេហទំព័រប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបញ្ជូនមកយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទាំងនេះ​គឺជា:

 • ប្រភេទកម្មវិធីរុករកនិងកំណែកម្មវិធីរុករក
 • បានប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
 • URL បញ្ជូនបន្ត
 • ឈ្មោះម៉ាស៊ីននៃកុំព្យូទ័រដែលចូលប្រើ
 • ពេលវេលានៃការស្នើសុំម៉ាស៊ីនមេ
 • អាសយដ្ឋាន IP

ទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានផ្សំជាមួយប្រភពទិន្នន័យផ្សេងទៀតទេ។

ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលដោយផ្អែកលើសិល្បៈលេខ ៦ Para ១ lit ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការបង្ហាញបច្ចេកទេសដោយគ្មានកំហុសនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់គាត់ - ឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេត្រូវតែកត់ត្រាសម្រាប់រឿងនេះ។

Soziale Medien:

កម្មវិធីជំនួយហ្វេសប៊ុក (ដូចជាប៊ូតុង share & share)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

កម្មវិធីជំនួយ Google+

ទំព័ររបស់យើងប្រើមុខងារ Google+ ។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.

Google កត់ត្រាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាព +1 របស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មហ្គូហ្គលសម្រាប់អ្នកនិងអ្នកដទៃ។ ដើម្បីអាចប្រើប៊ូតុង Google+ អ្នកត្រូវមានប្រវត្តិរូបសាធារណៈសាធារណៈហ្គូហ្គលដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងហោចណាស់ឈ្មោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រវត្តិរូប។ ឈ្មោះនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេវាកម្ម Google ទាំងអស់។ ក្នុងករណីខ្លះឈ្មោះនេះក៏អាចជំនួសឈ្មោះផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានប្រើនៅពេលចែករំលែកមាតិកាតាមរយៈគណនី Google របស់អ្នក។ អត្តសញ្ញាណនៃប្រវត្តិរូប Google របស់អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្គាល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកឬមានព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតអំពីអ្នក។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន៖ បន្ថែមលើគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូននឹងត្រូវប្រើប្រាស់ស្របតាមបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យហ្គូហ្គល។ Google អាចផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិសង្ខេបអំពីសកម្មភាព +1 របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់និងដៃគូដូចជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រភ្ជាប់។

ឧបករណ៍វិភាគនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Google វិភាគ

គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារនៃសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រហ្គូហ្កល។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

Google Analytics ប្រើអ្វីដែលគេហៅថា "ខូឃីស៍" ។ ទាំងនេះគឺជាឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយដែលអាចជួយឱ្យការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានវិភាគ។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃីអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកគេហទំព័រនេះជាធម្មតាត្រូវបានផ្ទេរទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ទុកនៅទីនោះ

ការផ្ទុកខូឃីស៍របស់ហ្គូហ្គោលគឺផ្អែកលើសិល្បៈ។ ៦ កថាខណ្ឌ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងគេហទំព័រនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ការមិនបញ្ចេញឈ្មោះ IP

យើងបានធ្វើឱ្យមុខងារអនាមិក IP សកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ។ នេះមានន័យថាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានខ្លីដោយហ្គូហ្គោលនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមុនពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ អាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គោហ្គោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លីនៅទីនោះក្នុងករណីពិសេស។ ក្នុងនាមប្រតិបត្តិករគេហទំព័រនេះហ្គូហ្គោលនឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពគេហទំព័រនិងផ្តល់ឱ្យប្រតិបត្តិករគេហទំព័រជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រនិងការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត។ អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ចូនដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃ Google Analytics នឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយទិន្នន័យ Google ផ្សេងទៀតទេ។

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Widerspruch gegen Datenerfassung

អ្នកអាចការពារ Google Analytics ពីការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោម។ "" នេះបង្ហាញព័ត៌មាននិងជម្រើសកំណត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខុកឃីដោយចុចលើ "" អ្នកធ្វើឱ្យអសកម្មក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងគណនី Google វិភាគរបស់យើង៖

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធីដែល Google Analytics ដោះស្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់ Google៖ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ដំណើរការទិន្នន័យបញ្ជាទិញ

យើងបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដំណើរការទិន្នន័យបញ្ជាទិញជាមួយហ្គូហ្គោលហើយអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវតម្រូវការតឹងរឹងរបស់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យអាឡឺម៉ង់នៅពេលប្រើ Google Analytics ។

លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុង Google Analytics

គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារ“ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ” របស់ Google Analytics ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីអាយុភេទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ទិន្នន័យនេះបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពី Google និងទិន្នន័យអ្នកទស្សនាពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី។ ទិន្នន័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានកំណត់ទៅមនុស្សជាក់លាក់ទេ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យមុខងារនេះអសកម្មនៅគ្រប់ពេលតាមរយៈការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគណនីហ្គូហ្គលរបស់អ្នកឬជាទូទៅហាមឃាត់ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយហ្គូហ្គោលហ្គោលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក“ ការជំទាស់ទៅការប្រមូលទិន្នន័យ” គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារ“ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ” របស់ Google Analytics ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីអាយុភេទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ទិន្នន័យនេះបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពី Google និងទិន្នន័យអ្នកទស្សនាពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី។ ទិន្នន័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានកំណត់ទៅមនុស្សជាក់លាក់ទេ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យមុខងារនេះអសកម្មនៅគ្រប់ពេលតាមរយៈការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគណនីហ្គូហ្គលរបស់អ្នកឬជាទូទៅហាមឃាត់ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយហ្គូហ្គោលហ្គោលធីដដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងចំណុច“ ការជំទាស់នឹងការប្រមូលទិន្នន័យ” ។

Google AdSense

គេហទំព័រនេះប្រើ Google AdSense ដែលជាសេវាកម្មសម្រាប់ការបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន Google Inc ("Google") ។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

Google AdSense ប្រើអ្វីដែលគេហៅថា "ខូឃីស៍" ឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ Google AdSense ក៏ប្រើកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត (ក្រាហ្វិចដែលមើលមិនឃើញ) ។ កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃព័ត៌មានដូចជាចរាចរណ៍អ្នកទស្សនានៅលើទំព័រទាំងនេះ។

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) និងការបញ្ជូនទំរង់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ទុកនៅទីនោះ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានបញ្ជូនដោយហ្គូហ្គលទៅដៃគូកិច្ចសន្យារបស់ហ្គូហ្គោល។ ទោះយ៉ាងណា Google នឹងមិនបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលរក្សាទុកអំពីអ្នកទេ។

ការផ្ទុកខូឃីស៍អេដសិនគឺផ្អែកលើសិល្បៈលេខ ៦ កថាខណ្ឌ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងគេហទំព័រនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

អ្នកអាចការពារការដំឡើងខូឃីស៍ដោយកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាយើងចង់ចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងករណីនេះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះបានទេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកប្រកាសថាអ្នកយល់ព្រមចំពោះដំណើរការនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកដោយ Google តាមលក្ខណៈដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនិងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។

កម្មវិធីជំនួយនិងឧបករណ៍៖

ពុម្ពអក្សរគេហទំព័រហ្គូហ្គល

ទំព័រនេះប្រើដែលគេហៅថាពុម្ពអក្សរគេហទំព័រដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយហ្គូហ្គោលសម្រាប់ការបង្ហាញពុម្ពអក្សរឯកសណ្ឋាន។ នៅពេលអ្នកបើកទំព័រមួយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ទុកពុម្ពអក្សរគេហទំព័រដែលត្រូវការទៅក្នុងឃ្លាំងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទនិងពុម្ពអក្សរត្រឹមត្រូវ។

សម្រាប់គោលបំណងនេះកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកកំពុងប្រើត្រូវតែភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ Google ។ នេះផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ហ្គូហ្គលថាគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានចូលប្រើតាមរយៈអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ពុម្ពអក្សរគេហទំព័រហ្គូហ្គលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីការបង្ហាញតាមអ៊ិនធរណេតដែលទាក់ទាញនិងទាក់ទាញ។ នេះតំណាងឱ្យចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃសិល្បៈ។ ៦ វគ្គ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។

ប្រសិនបើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកមិនគាំទ្រពុម្ពអក្សរគេហទំព័រនោះពុម្ពអក្សរស្តង់ដារមួយនឹងត្រូវបានប្រើដោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


បង្ហាញ